Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om nedbrytning av valda farmaceutiska produkter med hjälp av ozonering och heterogen katalys

MSc Soudabeh Saeids doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning måndag 16.3.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Destruction of selected pharmaceuticals by ozonation and heterogeneous catalysis.

Avfallsvatten från samhällen innehåller många rester av farmaceutiska komponenter, såsom smärtstillande medel, antiinflammatoriska läkemedel, antibiotika och hormoner, som är skadliga för den ekologiskt extremt känsliga Östersjöregionen med dess högtutvecklade och intensivt industrialiserade miljö. På grund av den relativt begränsade mängden vatten i Östersjön och det stränga klimatet, är Östersjön ett exceptionellt sårbart ekosystem, vars tillstånd försämras på grund av läkemedelsutsläpp.

Ozonationsreaktioner utgör en av de avancerade oxidationsteknologierna (AOT) som används för vatten- och luftrening. Även om man med ozonering kan avlägsna läkemedel snabbt och effektivt från avloppsvatten, kan oxidationsprocessen inte mineralisera de organiska föreningarna fullständigt och i vissa fall kan mycket giftiga mellanprodukter och biprodukter oundvikligen bildas. Dessa mellanprodukter skiljer sig ofta i toxicitet och accumuleringspotential jämfört med moderföreningen. Därför är bestämning och fullständig nedbrytning av dessa biprodukter efter ozonering viktiga aspekter med tanke på dricksvattnets säkerhet. Katalytisk ozonering är en lovande metod, eftersom den är miljövänlig och har en hög effektivitet.

Ett gas-vätske-reaktorsystem med en ozonator konstruerades för att utföra exakta mätningar av nedbrytningskinetiken för läkemedelskomponenter. Heterogena katalysatorer immobiliserades i en roterande bädd som var monterad inne i reaktorkärlet. Fyra farmaceutiska molekyler i Östersjöregionen, nämligen ibuprofen, karbamazepin, diklofenac och sulfadiazin nedbröts framgångsrikt med den kombinerade ozonerings-katalysstekniken.

Katalytiska och icke-katalytiska ozoneringsexperiment avslöjade reaktionskinetiken för dessa läkemedel och deras transformerade mellanprodukter under ozoneringsförsöken. Baserat på de kinetiska resultaten utvecklades en matematisk modell för ozoneringshastigheten för ibuprofen.

Soudabeh Saeid disputerar måndagen den 16 mars 2020 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Rüdiger Lange, Technische Universität Dresden, Tyskland, och kustos är akademiprofessor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Soudabeh Saeid är född 24.3.1990 i Tabriz, Iran. Hon avlade studentexamen 2008 vid Shahed High School i Tabriz, Iran, och MSc-examen 2014 vid Islamic Azad University, Tabriz Branch (IAUT), i Tabriz, Iran.

Soudabeh Saeid kan vid behov nås per telefon 040 015 1793 eller e-post soudabeh.saeid@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/176540?locale=lsv.

Soudabeh Saeid

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.