Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om närståendevård bland äldre i Finland
utgående från välbefinnandeteorier

Sarah Åkerman.
Sarah Åkerman

PM Sarah Åkermans doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Informal care in the light of well-being – the case of Finland.

Disputationen äger rum onsdagen den 17 maj 2023 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är docent, Lina Van Aerschot, Jyväskylä universitet och kustos är docent, Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Syftet med denna avhandling var att studera närståendevård bland äldre i ljuset av välbefinnandeteorier i en finländsk kontext. I de fyra delstudierna studerades olika aspekter av välbefinnande bland närståendevårdtagare, närståendevårdare och före detta närståendevårdare med hjälp av livsloppsperspektivet, kapabilitetsteorin, stressprocessmodellen bland närståendevårdare och Världshälsoorganisationens Hälsosamt åldrande-paradigm. I delstudierna användes såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Resultaten i avhandlingen visar att välbefinnande bland äldre som berörs av närståendevård är komplext och föränderligt i termer av både behov och resurser. Vårdtagare föredrar närståendevård av såväl praktiska som personliga orsaker. Komplexa hälsotillstånd och stora behov av vård och omsorg kräver olika resurser och välfärdsaktörer där makro-, meso- och mikronivåer knyts ihop. Vissa grupper kan vara speciellt sårbara såsom närståendevårdare som upplever ekonomisk stress. Resultaten visar även att före detta närståendevårdare är en grupp vars kompetens och expertis kan tas tillvara i stödjande sociala aktiviteter riktade till närståendevårdare. De redan existerande strukturerna för att organisera stöd för närståendevårdare i Finland är användbara när aktiviteter utvecklas för före detta närståendevårdare.

Framtida studier borde närmare analysera kausala samband mellan välbefinnande och individuella resurser, gärna med en dyadisk ansats för att fånga såväl närståendevårdarens som vårdtagarens situation. Före detta närståendevårdare är en understuderad målgrupp vars resurser och behov borde bli mer uppmärksammade både i forskning och implementering. För att främja att såväl resurser som behov tas i beaktande i olika skeden bland äldre som berörs av närståendevård bör samarbetet, och relationerna, mellan äldre själva och välfärdsaktörerna fungera. Ett välfungerande samarbete som involverar såväl nyckelaktörer som målgruppen skapar en god grund för verksamhet som stöder välbefinnande.

Sarah Åkerman (f. Höglund) är född 1989 i Jakobstad. Hon kan vid behov nås per telefon +358 504 771 776 eller e-post sarah.akerman@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.