Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
23.11.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om musikens roll som drivkraft för religiös förändring inom judendomen

Docent Ruth Illmans doktorsavhandling i judaistik framläggs till offentlig granskning fredag 30.11.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional.

Avhandlingen analyserar musikens roll som drivkraft för religiös förändring inom dagens progressiva judendom. Musiken verkar idag erbjuda en allt mera attraktiv arena för människors religiösa sökande: den möjliggör delaktighet, för samman ett intellektuellt innehåll med ett förkroppsligat utförande, binder samman traditionens symboler med egna erfarenheter och känslor på ett kreativitet sätt. Studien undersöker hur sådana engagemang förstås och beskrivs idag, både på individ- och samfundsnivå, och vilken roll musiken spelar i dessa processer. Analysen bygger på etnografisk forskning (2014–2016) vid Leo Baeck College i London, där rabbiner för de liberala och reformjudiska samfunden i landet utbildas.

Studien identifierar tre teoretiskt relevanta förändringsprocesser: den reflexiva vändningen (reflexive turn), vändningen inåt (turn within) och vändningen mot traditionen (turn to tradition). Som strukturerande teori- och metodperspektiv fungerar forskningen kring vardagsreligion (vernacular religion) som relaterar de lokalt förankrade, personliga berättelserna till bredare frågor av relevans för forskningen kring samtidsreligiositet i allmänhet och judiska studier i synnerhet.

Studien granskar hur de intervjuade hittar sätt att förstå och leva ut sin judiska identitet som känns historiskt förankrade och genuina men samtidigt svarar mot personliga önskningar och passar ihop med den sekulära, urbana livsstilen i dagens London. Teman som lyfts fram omfattar begreppen ambiguitet, flexibilitet och innovation samt bricolage och frågor kring autenticitet. Boken beskriver också de praktiker som växer fram som konkreta resultat av de abstrakta förändringsprocesserna: den (mestadels) ordlösa sången niggunim, utforskandet av den traditionella judiska recitationskonsten nusach och det ökade intresset för hebreiska som liturgiskt språk i progressiva sammanhang. Gemensamt för dessa är att de sammanför ett liberalt teologiskt förhållningssätt med ett mera traditionellt sätt att praktisera judendomen i nya, innovativa och utmanande kombinationer.

Ruth Illman disputerar fredagen den 30 november 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är Dr, Senior Lecturer Alana Vincent, University of Chester, Storbritannien och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

Ruth Gunhild Illman är född 10.10.1976 i Åbo. Hon avlade studentexamen 1995 vid Katedralskolan i Åbo, filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, 2004, docentur i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, 2006, teologie magister i judaistik vid Åbo Akademi, 2015 och docentur i religionshistoria vid Uppsala universitet, 2018.

Ruth Illman kan vid behov nås per telefon 050 517 5917 eller e-post ruth.illman@abo.fi.

 

Ruth Illman
Ruth Illman

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör