Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om möjligheterna till jämlik delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer i Finland

PM Elisabeth Hästbackas doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning fredag 22.10.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Equal participation in society? Perspectives on the opportunities available for persons with disabilities in Finland.

Jämlika möjligheter att delta och delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer är en central målsättning inom funktionshinderpolitiken, såväl nationellt som globalt. Därmed studerar denna doktorsavhandling hur möjligheterna till delaktighet i samhället framstår för personer med funktionsvariationer i Finland i relation till jämlikhet.

För att urskilja vilka hinder och möjliggörande faktorer som påverkar möjligheterna till delaktighet, och hur delaktigheten kan främjas, omfattar avhandlingen fyra perspektiv: forskningsfältets, politikens, de professionellas och funktionshindrade personers eget perspektiv. Den empiriska delen baserar sig på en litteraturöversikt, en analys av en riksdagsdebatt, samt intervjustudier med både socialarbetare och personer med funktionsvariationer.

Resultaten från alla fyra perspektiven visade en stark betoning av funktionshindrade personers jämlikhet och självbestämmande, samt deltagande i arbetsmarknaden och beslutsfattande. Därtill fanns en tydlig sammankoppling mellan olika möjliggörande faktorer, hinder och föreslagna sätt att främja delaktighet i samhället. Negativa attityder och otillgänglighet framhölls till exempel ofta som hinder, medan funktionshindrade personers rättigheter och service sågs som viktiga möjliggörande faktorer. I syfte att främja funktionshindrade personers delaktighet i samhället ansågs funktionshinderservicesystemet behöva mer flexibilitet och resurser. Därtill efterlystes ökad tillgänglighet, inkluderande attityder och bättre sysselsättningsmöjligheter.

Även om resultaten visade att funktionshindrade personers jämlika möjligheter till delaktighet i samhället inte ännu uppnåtts, är det något som förutsätts i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Finland förbundit sig till.

Elisabeth Hästbacka disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 22 oktober 2021 kl. 12. Opponent är professor Rafael Lindqvist, Uppsala universitet och kustos är professor Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Maria Elisabeth Hästbacka är född 2.9.1985 i Kaustby, hon avlade studentexamen 2004 vid Kronoby gymnasium och politices magisterexamen 2010 vid Åbo Akademi.

Elisabeth Hästbacka kan vid behov nås per telefon 040 575 4175 eller e-post elisabeth.hastbacka@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Elisabeth Hästbacka

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.