Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om möjligheterna att använda en biprodukt vid sockerframställning till energi

MSc (Tech.) Meheretu Dirbebas doktorsavhandling i oorganisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 28.8.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Thermochemical Conversion Characteristics of Vinasse.

Vinass, eller bottensatsen från destillationssteget i ett sockerbruk med integrerad etanolproduktion, är en sur vattenlösning med en torrhalt mellan 5 och 10 procent. Bara i Brasilien genereras årligen mellan 350 och 400 miljoner kubikmeter vinass. Vinassen används i dag huvudsakligen vid näringsbevattning av sockerrörsfält. Näringsbevattningen kan tillföra höga halter av salter som kan förorena grundvattnet. Vid nedbrytningen av de ingående organiska föreningarna uppstår dessutom gasformiga emissioner, inkluderande växthusgaser såsom metan och koldioxid.

Syftet med den här avhandlingen är att karaktärisera de egenskaper hos vinass som behövs för att kunna modellera, utveckla och planera termokemiska industriella omvandlingsprocesser. Egenskaperna bestämdes genom laboratorieförsök med vinass från Etiopien. Termokemisk konversion, så som pyrolys, förbränning och förgasning kan möjliggör omvandling av de organiska föreningarna i vinassen till biobränslen, kemikalier eller elektricitet. Askan som uppstår vid den termokemiska omvandlingen kan användas som en beståndsdel i gödsel och återföras till jorden.

Forskningen visade att de höga kaliumhalterna i vinassen påverkar både utbytet av pyrolysprodukter och deras sammansättning. Pyrolysprocesser kan endast motiveras ifall kaliumhaltig biokol gör processen lönsam. Den höga alkalihalten ställer också specialkrav på de förbrännings- och förgasningsprocesser som kan användas på grund av av förångning av oorganiska föreningar samt av askans låga smältpunkt. I avhandlingen föreslås förbrännings- och förgasningsprocesser som beaktar de specialkrav studierna identifierar.

Meheretu Dirbeba disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 28 augusti 2020 kl. 13. Opponent är professor Klas Engvall, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Sverige, och kustos är professor Mikko Hupa, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/62279486657 (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Meheretu Jaleta Dirbeba är född 5.4.1978 i Nakamte, Etiopien. Han avlade studentexamen 1997 vid Akaki Adventist School, Akaki, Etiopien, och MSc (Tech.)-examen 2013 vid Addis Ababa University, Addis Abeba, Etiopien.

Meheretu Dirbeba kan vid behov nås per telefon 040 214 9444 eller e-post meheretu.dirbeba@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177850?locale=lsv

Meheretu Jaleta Dirbeba
Meheretu Dirbeba

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.

Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.