Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om misinformation

Hilda Ruokolainen
Hilda Ruokolainen

PM Hilda Ruokolainens doktorsavhandling i informationsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Misinformation in Encounters: A Qualitative Study of Misinformation as a Social Phenomenon. 

Disputationen äger rum fredagen den 16 juni 2023 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo samt via videolänk. Opponent är professor Ian Ruthven, University of Strathclyde, Storbritannien och kustos är professor Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi.  

 

Sammanfattning

 

Misinformation ses ofta som ett problem med en typ av negativ information på internet som kan åtgärdas med hjälp av faktagranskning och bättre informationskompetens. Vi behöver dock en mångsidigare förståelse av misinformation som en del av vår vardagliga informationsmiljö för att effektivt kunna lösa problem med den.

Denna avhandling ser misinformation som felaktig, ofullständig, oklar och mångtydig information som påverkas av sociala, kulturella, historiska, kontextuella och situationsbundna faktorer. Det undersöks hurdan misinformation människor kommer i kontakt med, vilka faktorer som påverkar misinformation och mera specifikt, hurdan roll bemötande har i den processen. Vidare fokuserar avhandlingen på hur misinformation kan studeras kvalitativt och vad man kan göra åt den. Avhandlingen studerar misinformation i två kontexter där missinformation kan vara särskilt problematisk: asylsökande och unga. 

I avhandlingen skapades nya teoretiska sätt att undersöka och analysera misinformation som ett socialt fenomen. De metodologiska resultaten visade att misinformation kan studeras med hjälp av en kombination av direkta frågor och indirekt diskussion i intervjuer. De empiriska resultaten visade att det finns olika typer av misinformation i samband med myndigheter och officiella strukturer: föråldrad, ofullständig och motstridig information samt upplevt hot. Det finns även olika strategier som kan användas för att lindra problemen med misinformation, och dessa har med gott bemötande, förtroende och respekt att göra. 

Möten, särskilt vårdande möten, användes som ramverk för att analysera de sociala faktorer som skapar och formar misinformation. Ett vårdande möte kan göra det lättare att hantera misinformation medan icke-vårdande möten och brist på möten överlag försämrar människors möjlighet att nå, förstå och använda information. Resultaten kan användas för att utveckla stöd med information och informationstjänster genom att fokusera på lämpliga sätt att bemöta människor i olika situationer. 

 

 

Hilda  Ruokolainen är född 1988 i Lahtis. Hon kan vid behov nås per telefon 050 475 0221 eller e-post hilda.ruokolainen@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden. 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.