Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om miljöförvaltningen av Östersjön

PM Sam Grönholms doktorsavhandling i offentlig förvaltning framläggs till offentlig granskning fredag 31.1.2020 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Governing the Baltic Sea. A study of the functionality of contemporary environmental governance.

Avhandlingen beskriver och analyserar miljöförvaltningen av Östersjön. Premissen för analysen är att miljöförvaltningen förväntas skildra den nutida samhällsstyrningen, där svårlösta problem hanteras genom ett samspel mellan statliga och icke-statliga aktörer för att öka den offentliga förvaltningens förmåga. I Östersjöområdet förenas offentliga aktörer med icke-statliga aktörer genom autonoma nätverk. Dessa nätverk används för att möjliggöra en ändamålsenlig miljöförvaltning av eutrofiering, kemisk förorening och rovfiske, vilka utgör grundorsakerna till de utmaningar som präglar Östersjön.

Avhandlingen påvisar att den nätverksbaserade miljöstyrningen av Östersjön inte är förenlig med existerande premisser. Nätverksstyrning anknyts med flernivåsamarbete mellan aktörer för att öka styrningens kapacitet. Premissen för förvaltningen av miljöproblem är en interaktiv nätverksstyrning som integrerar subnationella aktörer, eftersom de bidrar med informell kunskap om den kontextuella verkligheten. I realiteten förvaltas Östersjön dock enligt en hierarkisk premiss som verkställs genom icke-koordinerade, kortsiktiga projektlösningar, där subnationella aktörers medverkan är begränsad utifrån institutionella förbehåll.

Östersjöns miljöproblem är svårlösta på grund av olikartade socioekologiska uppfattningar. Det saknas en gemensam uppfattning om miljöhotens verkliga omfattning till följd av skilda samhälleliga värdenormer om nyttjandet av Östersjön. Miljöförvaltningen av Östersjön bör omfattas av en interaktiv styrning för att utveckla en holistisk problemförståelse. En framtida miljöstyrning av Östersjön bör samordna formell och hierarkisk betingad kunskap med lokalt förankrad kännedom. Detta förbättrar den offentliga förvaltningens förmåga att verkställa en anpassad och informerad miljöstyrning av Östersjön.

Sam Grönholm disputerar fredagen den 31 januari 2020 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet, Sverige, och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi.

Sam Grönholm är född 2.3.1975 i Ekenäs. Han avlade studentexamen 1994 vid Ekenäs Gymnasium och PM-examen 2001 vid Åbo Akademi.

Sam Grönholm kan vid behov nås per telefon 0400 504 482  eller e-post sam.gronholm@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: www.doria.fi/handle/10024/175479?locale=lsv.

Sam Grönholm

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.