Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om matematiska modeller som verktyg för optimering av regionala energisystem

DI Carl Haikarainens doktorsavhandling värme- och strömningsteknik framläggs till offentlig granskning torsdag 3.12.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Modelling approaches for optimization of integrated regional energy systems.

Energi i olika former som värme, elektricitet eller bränslen ligger som grund för många funktioner i mänskliga samhällen. Att minska miljöpåverkan av våra energisystem samtidigt som de lämpligen borde försäkra energiförsörjningen för en växande global population kräver att systemen genomgår en förändring mot mer hållbara teknologier och strukturer. Avhandlingen behandlar matematiska modeller som kan användas som verktyg för planering och analys av regionala energisystem.

Avhandlingen visar hur modellerna kan användas för att identifiera gynnsamma möjligheter för samverkan mellan olika energisektorer, och den understryker vikten av att se på systemen ur ett helhetsperspektiv då de planeras. Därtill diskuteras problemställningen med hur modellerna i praktiken kan fungera som en del av en beslutfattningsprocess. Vilken information kan en modell bidra med och hur borde den tolkas för att vara till nytta?

Energisystemens ökande komplexitet ställer delvis motstridiga krav på modellerna. Dels behövs detaljerade modeller för att fånga dynamiken i ombytliga väderförhållanden och energibehov, dels behövs förenklingar för att datorernas beräkningskapacitet ska räcka till för simulering och optimering. I bästa fall kan modellerna användas för att bedöma inom vilka gränser dagens energisystem kunde utvecklas och förändras för att sannolikt klara av miljömässiga och ekonomiska krav som de ställs inför i en föränderlig framtid.

Carl Haikarainen disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 3 december 2020 kl. 13. Opponent är professor Eva Thorin, Mälardalens högskola, Sverige, och kustos är professor Henrik Saxén, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Carl Olof Sebastian Haikarainen är född 20.3.1984 i Åbo. Han avlade studentexamen 2003 vid Katedralskolan i Åbo, och diplomingenjörsexamen 2010 vid Åbo Akademi.

Carl Haikarainen kan vid behov nås per telefon 044 033 2840 eller e-post carl.haikarainen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Karl Haikarainen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.