Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om människooffer i fornnordisk religion

FM Klas Wikström af Edholms doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 4.12.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material.

Denna avhandling analyserar förekomsten av människooffer i fornnordisk religion. Huruvida rituellt dödande och offer av människor ska ha förekommit i fornnordisk religion har debatterats inom religionshistorisk och arkeologisk forskning sedan dessa ämnen etablerades som vetenskaper. Denna avhandling bidrar med en samlad överblick och analys av denna tidigare forskning och hur man då har förhållit sig till källmaterialet. I stora drag har man i dagens forskning delade åsikter; några pekar på förekomsten av människooffer hos äldre germanska folkslag, medan andra menar att vi saknar pålitliga uppgifter från det vikingatida Skandinavien.

Denna avhandling visar att det finns spår av en tradition med människooffer även i det äldre, säkrare källmaterialet, och det läggs i studien större vikt vid vikingatidens dikter än vad man i tidigare forskning har gjort. Även arkeologiska fynd och vikingatida bilder tas med i analysen och analysens resultat pekar mot att människooffer har varit en aktiv och levande religiös tradition fram till slutet av vikingatiden.

Utifrån att det rituella dödandet av människor sätts in i sitt sociala och religiösa sammanhang ger studien nya slutsatser kring hur människooffer har påverkat och påverkats av den sociala strukturen, samt hur idén och bruket av människooffer återspeglas i fornnordiska myter. Människooffer knyts i fornnordisk religion till två olika religiösa sammanhang: till krigarnas kult av Oden och till den regelbundna kulten vid centrala helgedomar.

I avhandlingen analyseras vem som offrade och vem som offrades, var och när offren utfördes och vem offret riktade sig till. Vissa beskrivningar av människooffer i källtexterna återger ett verkligt ideal och minnet av ett en gång levande kultbruk, trots att texterna är nedskrivna långt efter att offerbruket hade upphört.

Klas Wikström af Edholm disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 4 december 2020 kl. 13. Opponent är docent, forskare Torun Zachrisson, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Klas Wikström af Edholm är född 23.2.1988 i Stockholm, Sverige. Han avlade studentexamen 2007 vid Danderyds gymnasium, Sverige, masterexamen i religionshistoria 2015 vid Stockholms universitet och magisterexamen i arkeologi 2017 vid Stockholms universitet.

Klas Wikström af Edholm kan vid behov nås per telefon +46 76 278 7675 eller e-post klas.wikstromafedholm@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Klas Wikström af Edholm (fotograf: Vilhelm Stokstad).

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.