Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om lärmiljöns roll i utvecklingen av barns grundläggande motoriska färdigheter

Mikaela Svanbäck-Laaksonen.
Mikaela Svanbäck-Laaksonen

PeM Mikaela Svanbäck-Laaksonens doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Lärmiljöns betydelse för barns utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter i småbarnspedagogik.

Disputationen äger rum fredagen den 4 november 2022 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är professor Håkan Larsson, Norges idrottshögskola och kustos är professor Mia Heikkilä, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Resultaten i avhandlingen visar att lärmiljöns utformning har en betydelsefull roll då det gäller barns utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter. En rörelsevänlig lärmiljö inomhus kan tillrättaläggas av personal förutsatt att de är medvetna om vikten av barns grundläggande motoriska färdigheter. Att studera lärmiljöns betydelse för barns möjligheter till utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter visar hur viktig och mångfacetterad lärmiljön är.

Studien tar sin utgångspunkt i 1–5-åringars vardag inom småbarnspedagogiken. Barns möjligheter att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter studeras utifrån barnperspektiv, lärarperspektiv och förändringsperspektiv på lärmiljö. Grundläggande motoriska färdigheter inbegriper balansfärdigheter (ex. svänga, stiga upp) rörelsefärdigheter (ex. springa, klättra) och hanteringsfärdigheter (ex. kasta, dribbla). Lärmiljön i avhandlingen inbegriper den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön.

Resultaten i studien visar att när den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön samspelar kan lärmiljön ses som ett didaktiskt verktyg. Den fysiska lärmiljön inomhus stödjer barns utövande av balansfärdigheter och rörelsefärdigheter i större utsträckning än hanteringsfärdigheter. I de gemensamma lekarna får barn stöd, hjälp och uppmuntran av varandra och av personalen. Personalens förhållnings- och arbetssätt påverkar i hög grad barns möjligheter till utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter. Lärarnas planering och genomförandet av rörelsepedagogik skapar den pedagogiska lärmiljön. Resultaten visar att genom förändringar i lärmiljön kan barn få större möjligheter att utöva och lära sig alla grundläggande motoriska färdigheter.

Utifrån resultaten ses lärarnas utbildning och fortbildning som viktiga inslag när det gäller barns utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter. Resultaten i denna studie visar på vikten av att studera lärmiljön utifrån flera perspektiv och kan även appliceras inom andra ämnesområden inom småbarnspedagogik. Resultaten kan bidra till en mer kvalitativ småbarnspedagogik där barn ges möjligheter till utövande och lärande av grundläggande motoriska färdigheter dagligen under olika tillfällen både inomhus och utomhus. Resultaten kan även användas som underlag vid olika tillfällen för personal i fortbildningssammanhang och förändrings- och utvecklingsarbete. Medveten personal kan med små medel öka barns fysiska aktivitet i daghemsvardagen.

 

Mikaela Svanbäck-Laaksonen är född 1976 i Jakobstad. Hon kan vid behov nås per telefon 050 531 5686 eller e-post mikaela.svanback-laaksonen@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.