Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om lärarlegitimation som facklig professionsstrategi

FM Charlotte Baltzers doktorsavhandling i pedagogik (allmän inriktning), framläggs till offentlig granskning fredag 25.9.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi. En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering.

Legitimationsreformen för lärare som genomfördes i Sverige 2011 har bidragit till att stärka lärarkårens status och legitimitet, visar Charlotte Baltzers doktorsavhandling vid Åbo Akademi.

Med legitimationen ökade kraven på lärares ämnesutbildning och kompetens, och genom reformen aktualiserades forskningens betydelse inom det grundläggande utbildningsväsendet vilket ledde till satsningar på fler lektorer i den svenska skolan.

Kravet på en lärarlegitimation drevs fram av de fackliga lärarorganisationerna från början av 1990-talet och fick ett brett politiskt gehör under 2000-talet. I avhandlingen beskrivs hur de fackliga förbunden tillsammans arbetat målmedvetet för att få inflytande över den politiska dagordningen i syfte att förbättra undervisningen. De centrala frågorna för fackförbunden handlade också om en förbättrad lärarutbildning, en starkare forskningsanknytning samt behovet av att utarbeta en gemensam yrkesetik för lärare.

Inom både den offentliga debatten och inom forskning har lärare under flera decennier framträtt som maktlösa och styrda. Lärarnas ställning försvagades också i Sverige från slutet av 1980-talet genom att politiska beslut fattades i strid med lärarkåren.

I studien framträder en delvis annan bild av lärarkåren. Fackförbunden får genomslag i opinionsbildningen och vikten av en långsiktig gemensam utbildningspolitik blir tydlig i debatten. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att lärarfackliga reforminitiativ såväl i ett historiskt som i ett samtidshistoriskt perspektiv strävat efter att förbättra utbildningen och att stärka lärarkåren som profession.

En förhoppning är att avhandlingen kan bidra till den pedagogiska diskussionen i stort och belysa vikten av att utmana rådande föreställningar också inom forskningen.

Charlotte Baltzer disputerar vid Åbo Akademi i Vasa fredagen den 25 september 2020 kl. 12. Opponent är professor Christina Segerholm, Umeå universitet, Sverige, och kustos är professor Michael Uljens, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/61642602796. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Ulla Charlotte Eriksdotter Baltzer (född Sundin) är född 12.4.1960 i Sundsvall, Sverige. Hon avlade studentexamen 1979 vid Katrinelunds gymnasium, Sundsvall, och FM-examen i språk och historia samt ämneslärarexamen 1986 vid Umeå universitet, Sverige samt FM-examen i pedagogiskt ledarskap 2011 vid Uppsala universitet, Sverige.

Charlotte Baltzer kan vid behov nås per telefon +46 73 377 3394 eller e-post charlotte.baltzer@hotmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177863?locale=lsv.

Charlotte Balzer

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.