Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete

PeM Carina Kiukas doktorsavhandling i vuxenpedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 16.4.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Pedagogiskt utvecklingsarbete är centralt för att nå den höga kvalitet som förväntas inom högre utbildning. Behovet att förbättra pedagogiskt utvecklingsarbete vid en högskola ligger som grund för avhandlingen.

Avhandlingens resultat bidrar till en fördjupad kunskap om pedagogiskt utvecklingsarbete. Studien belyser vad som formar det pedagogiska utvecklingsarbetet genom att granska högskolan som institutionell och organisatorisk praktik. Verksamhetskulturen kännetecknas av en stark relation till internationell utveckling och de villkorslösa nationella krav som ställs på högskolorna.

Studien belyser även vad det pedagogiska utvecklingsarbetet består av. Genom att studera lärarnas tal, handlande och relationer gestaltas vad det pedagogiska utvecklingsarbetet består av och hur lärarna agerar i förhållande till de villkor de står inför. Lärarna ses som de mest centrala aktörerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet. I avhandlingen betonas betydelsen av att bygga arenor för kollegialt samarbete. Medvetenheten om hur praktiker formas och vad de består av antas göra det möjligt att förbättra det pedagogiska utvecklingsarbetet. En modell för integrerat pedagogiskt utvecklingsarbete presenteras och olika typer av lärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet identifieras.

Avhandlingens teoretiska referensram utgörs av praktikteori. Studien bygger på ett erfarenhetsbaserat antagande om att det existerar outnyttjade potentialer för pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning. Studien har förverkligats som ett deltagande aktionsforskningsprojekt på en yrkeshögskola.

Carina Kiukas disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 16 april 2021 kl. 12. Opponent är professor Rachel Jakhelln, Norges arktiske universitet, Norge och kustos är professor Petri Salo, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Maria Carina Kiukas (f. Johansson) är född 26.6.1968 i Malax. Hon avlade studentexamen 1987 vid Petalax Gymnasium och pedagogie magisterexamen 1995 vid Åbo Akademi.

Carina Kiukas kan vid behov nås per telefon 040 523 3352 eller e-post carina.kiukas@arcada.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Carina Kiukas

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.