Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Kyrka och samhälle i Heinrich Bullingers förståelse av Kristi rike

TM Johannes Riuttalas doktorsavhandling i dogmatik framläggs till offentlig granskning fredag 15.1.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi.

Johannes Riuttala berättar följande om sin avhandling: I min forskning har jag strävat efter att bättre förstå den reformerade protestantismen och kyrkans betydelse för samhällsutvecklingen. Den zwingliska krisen, tillsammans med katolikernas ökade styrka, den samhälleliga revolutionen och den baptistiska rörelsen, innebar en stor utmaning för reformationen. Under Heinrich Bullingers tid, 1531–1575, stabiliserade reformationen i Zürich alliansen mellan kyrkan och staten. Bullinger ville bevara kyrkans inflytande i samhället och utveckla det teologiska arvet efter Zwingli i världen,  trots att den reformerade bekännelsen inte hade fått fotfäste i samma utsträckning.

Det var med idén om Kristi rike, som Bullinger försökte lösa den teologiska krisen i Zürich. Hittills har ingen forskning presenterats där Bullingers förståelse av Kristi rike analyserats, både kyrkohistoriskt och systematiskt.

Tidigare forskning har undersökt den kyrkliga-samhälleliga situationen och kunnat påvisa hur striktare statlig kontroll över prästerna orsakade kris i de kyrkliga ämbetena.

Bullinger var tvungen att legitimera kyrkans autonomi teologiskt: De kyrkliga lagarna måste antas av den statliga överheten, eftersom regeringen var skyldig att följa Bibelns riktlinjer. Överheten behövde professionella predikanter för att ge tillförlitlig kunskap om Bibeln. Predikoämbetet stärkte således kyrkans självständighet.

Kritiken både mot den katolska institutionalismen och mot anabaptismen bidrog till dogmatiseringen av den reformerade statskyrkan. Överheten antogs förverkliga Guds vilja och därför var det dess uppgift att skydda kyrkan.

Johannes Riuttala disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 15 januari 2021 kl. 13. Opponent är universitetslektor, docent Pekka Kärkkäinen, Helsingfors universitet och kustos är docent, universitetslärare Anni-Maria Laato Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Johannes Riuttala är född 8.4.1963 i Björneborg. Han avlade studentexamen 1982 vid Lavian lukio, Lavia och TM-examen 1985 vid Helsingfors universitet.

Johannes Riuttala kan vid behov nås per telefon 044 977 7519 eller e-post johannes.riuttala@evl.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Johannes Riuttala

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.