Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om kusthabitat och deras betydelse för organismer och samhället

FM Christina Henselers doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning onsdag 24.6.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Coastal Habitats and their Importance for the Biodiversity of Faunal Communities.

Kusthabitat är viktiga områden som används av många olika organismer, såsom fisk och makroevertebrater. I allmänhet är artrikedomen stor i dessa grunda havsområden, och många essentiella ekosystemvaror och -tjänster erbjuds av kusthabitat, vilket betyder att de är på samma gång betydelsefulla för oss människor. Till exempel, förbättrar sjögräsängar vattenkvaliteten i havet.

Den här avhandlingen undersöker artrikedomen av fisk och evertebrater i olika kusthabitat i Östersjön, bland annat i blåstångsbälten och sandområden. Dessutom undersöks hur interaktioner mellan organismer bidrar till observerade artrikedomsmönster i habitaten.

Resultaten visar att artrikedomen av organismer inte är jämnt fördelad mellan olika habitat. Den högsta fiskartrikedomen fanns i sandområden, medan evertebratsamhällen var mest varierade i sedimentet av sjögräsängar, vilket betyder att olika habitat har varierande signifikans för olika organismgrupper.

Resultaten visar ytterligare att interaktionen mellan organismer kan påverka artrikedomen i kusthabitat. Å ena sidan inverkar en predator respektive konkurrerande fiskart habitatanvändningen av en vanlig Östersjöfisk, abborren. Å andra sidan påverkar en främmande fiskart, svartmunnad smörbult, artrikedomen av inhemska evertebrater i kusthabitat av Östersjön genom direkt predation på vanliga arter av musslor och snäckor.

Det är viktigt att ha en bra förståelse av artrikedom och de grundläggande faktorerna för effektiv förvaltning och skydd av kusthabitat. Dessutom föreslår avhandlingens resultat att man inte bara borde se på olika organismarter, utan också på deras biologiska egenskaper, såsom deras storlek och föda, för att utreda betydelsen av kusthabitat för organismer och samhället, vilket har stor relevans för habitatförvaltning.

Christina Henseler disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 24 juni 2020 kl. 13. Opponent är docent Sofia Wikström, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen https://aboakademi.zoom.us/j/65710672057?pwd=eVYzb0dVcmV5ajJ3MWpra2docHBwdz09. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Christina Henseler är född 11.5.1989 i Viersen, Tyskland. Hon avlade studentexamen 2008 vid Bischöfliche Marienschule, Mönchengladbach, Tyskland, och BSc-examen i biologi 2012 samt FM-examen i marinbiologi 2015, bägge vid Rostocks universitet, Tyskland.

Christina Henseler kan vid behov nås per telefon +49 177 200 3569 eller e-post christina.henseler@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177426?locale=lsv.

Christina Henseler

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.