Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om konstruktionen av
yrkesidentitet bland
utlandsfödda biblioteksstuderande

Ritva Hyttinen.
Ritva Hyttinen

FM Ritva Hyttinens doktorsavhandling i informationsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Desire for Inclusion : Construction of Professional Identity of Library Students with an Immigrant Background.

Disputationen äger rum 12 maj 2023, kl. 13.15, Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Andreas Vårheim, UiT Norges arktiske universitet, Norge och kustos är forskningsledare, professor Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Det allmänna biblioteksväsendet är en unik institution vars mål är att främja social rättvisa, som i sin tur är förknippad med begreppet social inkludering. Multikulturalism är en av de grundläggande principerna för det allmänna biblioteksväsendet och över hela världen engagerar sig professionella inom detta område för att främja jämlikhet, diversitet och integration. Trots detta har den del av populationen som består av invandrare inte visat stort intresse för professionen inom biblioteksväsendet. Den här avhandlingen bidrar till att förstå hur den professionella identiteten utvecklas och hur de studerande upplever inkludering eller exkludering. Detta har en inverkan på hur nyanlända integreras i denna profession och hur de ser på denna roll i framtiden.

Utformandet av den professionella identiteten studeras från det allmänna biblioteksväsendets och professionens perspektiv, men undersökningen är knuten till social identitetsteori. Enligt begreppet social identitet söker sig människor till grupper som känns betydelsefulla, som har en positiv identitet och ger en känsla av tillhörighet. Inkludering som sådan är kopplad till socialisering, en process under vilken en individ söker sin plats i en grupp.

Intervjumaterialet har samlats in i tre omgångar; när deltagarna började sina studier, i slutet av studierna samt sju år efter studierna. Enligt resultaten av undersökningen är områden som utbildning, praktik och professionsgemenskap viktiga plattformar i början av yrkeslivet. Dessa områden ger en viktig inramning för utformningen av en professionsidentitet och bedömningen av denna identitet för framtiden. Om biblioteksbranschen verkligen har som mål att människor med utländsk bakgrund ska bli integrerade i professionen bör alla dessa tre områden uppmärksammas. Professionen bör vidare stödja positiva upplevelser som ger en känsla av tillhörighet, stärker självkänslan och säkerheten i yrkesrollen. Detta skulle i sin tur kunna innebära att nyanlända med större säkerhet kan avgöra sitt yrkesval och framtiden för densamma.

Ritva Hyttinen är född 1961 i Joensuu. Hon kan vid behov nås per telefon +358 449 072 891 eller e-post ritva.hyttinen@turkuamk.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.