Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om könsskillnaders inverkan på politisk delaktighet bland lokala politiska representanter i Bangladesh

Imdadul Haque Talukdar.
Imdadul Haque Talukdar

PM Imdadul Haque Talukdars doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Sex Differences in Effective Political Participation among Elected People’s Representatives of the Rural Local Governance Units, Union Parishads, of Bangladesh: Workplace and Sexual Harassment, and Cultural Hurdles to Female Participation.

Disputationen äger rum måndagen den 5 december 2022 kl. 12 via videolänk. Opponent är docent Joám Evans Pim, Center for Global Nonkilling, Hawaii, USA och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Syftet med denna avhandling, som omfattar fyra publicerade artiklar (Studier I-IV), är att utforska könsskillnader inom politisk delaktighet/engagemang samt faktorer som relaterar till könsskillnader hos lokala politiska representanter i Bangladesh. I Studie I svarade 680 respondenter (347 kvinnor, 333 män) från lokala myndigheten Union Parishads i Bangladesh, på en handskriven enkät. Medelåldern hos respondenterna var 42,5 år för kvinnor och 44,2 år för män (SD 6.3). I studierna II-IV, omfattades urvalet av 821 respondenter (412 kvinnor, 409 män) från samma lokala myndigheten Union Parishads, varvid samma enkät användes. Medelåldern för det senare urvalet var 42,6 år (SD 6.4) för kvinnor och 43.9 för män. Frågeformulären innehöll skalor för att mäta: (a) politiskt engagemang; (b) trakasserier på arbetsplatsen; (c) sexuella trakasserier; (d) upplevelser av kulturella hinder för kvinnlig politisk delaktighet; (e) familjebegränsningar för kvinnligt politiskt engagemang, samt (f) till vilken grad dessa hinder upplevdes av män.

Studie I: Syftet med studien var att undersöka könsskillnader inom ändamålsenlig politisk delaktighet hos 680 representanter inom den lokala myndigheten i Bangladesh, Union Parishads (tidigare nämnd urval). Fyra delskalor relaterade till politiskt engagemang var analyserad. Kvinnor upplevde lägre nivåer av inflytande vid politiska beslut; politisk delaktighet och politiska insatser; samt politiska förtroendeuppdrag. Vidare upplevde kvinnor i högre grad än män repressalier på grund av felaktiga mötesrutiner. Inflytande vid politiska beslut varierade i ålder för kvinnor till skillnad från män. 94,7% av männen medverkade regelbundet på möten i jämförelse med kvinnors delaktighet som motsvarade 30,1%. Dessutom svarade 16,9% av kvinnorna att de saknade information om tid för möten, i förhållande till männen där endast 3,7% upplevde utebliven information om tid för möten. Inget av utskotten använde omröstning vid de månatliga mötena. 94,9% män rapporterade ömsesidiga beslutsfattanden, medan 5,3% av kvinnorna hade samma upplevelse. 64,8% av kvinnorna rapporterade att beslut fattades av endast talmannen medan 19,9% av kvinnorna svarade att beslut fattades av talman tillsammans med manliga ledamöter.

Studie II: Syftet för denna studie var att undersöka samband mellan kränkande behandling från trakasserier på arbetsplatsen och politisk delaktighet. Samtliga 821 respondenter var folkvalda representanter inom den lokala myndigheten, Union Parishads i Bangladesh (tidigare urvalsbeskrivning). Urvalet var detsamma som i Studie III och IV, med samma frågeformulär för samtliga studier. Likaså inkluderades en mätskala för politiskt engagemang och trakasserier på arbetet. Sex delskalor mätte olika typer av trakasserier, där resultatet visade att kvinnor i högre grad än män upplevde kränkande behandling i form av verbala kränkningar, icke-verbala kränkningar, rationell aggression, social isolering och indirekta sociala manipulationer. Den vanligaste typen av kränkning var rationell aggression, följt av social isolering och verbal aggression. För män var den vanligaste behandling av kränkning verbal aggression, varpå de övriga sällan förekom. Representanter med låg politisk delaktighet uppgav högre grad av trakasserier än de med hög politisk delaktighet. Fem av sex typer av trakasserier påverkar ett aktivt politiskt deltagande negativt. Kvinnor upplevde kränkningar från fem av sex olika typer av trakasserier, vilket påvisade att lägre politisk delaktighet antas bero på kränkningar.

Studie III: Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna mellan rapportering av kränkningar från sexuella trakasserier av kvinnor samt kännedom av pågående sexuella trakasserier mot kvinnliga representanter hos manliga kollegor. Urvalet är samma som Studie II och IV, med tillhörande frågeformulär. Sexuella trakasserier mättes med frågeformuläret Sexual Harassment Experience Questionnaire, vars syfte var att klargöra olika typer av sexuella trakasserier. Kvinnor fick svara hur ofta de var utsatta för olika typer av sexuella trakasserier, vilket visade en högre grad av utsatthet än vad män rapporterade om kvinnliga kollegors utsatthet. Kvinnor i åldersgruppen 29–49 år var i högre grad utsatta för samtliga typer av sexuella trakasserier än åldersgruppen 51–61 år. Män i åldersgruppen 56–61 år rapporterade en högre grad av kännedom om sexuella trakasserier än övriga åldersgrupper. Den vanligaste typen av kränkning hos kvinnor uppgavs vara verbala, följt av icke-verbala och sexuella trakasserier genom social manipulation. Vidare var fysiska sexuella övergrepp minst förekommande. Sammanfattningsvis förekom omfattande avvikelser mellan kvinnliga respondenter om sexuella trakasserier och kännedom om sexuella trakasserier hos manliga kollegor, inom Union Parishads.

Studie IV: Studiens syfte var att undersöka kulturella hinder och familjebegränsningar hos kvinnliga politiska representanter inom Union Parishads i Bangladesh, med samma 821 respondenter som studie II och III. Liksom tillhörande frågeformulär och mätningar. Mätningar som användes för denna studie innefattade politisk deltagande och upplevelser samt mäns kännedom av kulturella hinder och familjebegränsningar för kvinnligt politiskt deltagande. Omfattningen av både kulturella hinder och familjebegränsningar som kvinnliga representanter upplevde var betydligt högre än de mängder som deras manliga kollegor hade observerat. Kvinnor med låg politisk delaktighet upplevde höga nivåer av kulturella hinder och låga nivåer av familjebegränsning. Kvinnor med hög politisk delaktighet upplevde en lägre nivå av kulturella hinder och höga nivåer av familjebegränsningar. För kvinnor hade ålder en negativ korrelation med kulturella hinder, dock gällde ej detsamma för familjebegränsningar.

Sammanfattningsvis hindras kvinnligt politiskt deltagande inom Union Parishads, i Bangladesh av både kulturella hinder och familjebegränsningar. Manliga kollegor observerade inte alla hinder som de kvinnliga företrädarna upplevde. En kan dra slutsatsen att kvinnliga företrädare, trots de senaste lagstiftningsåtgärderna, fortfarande står inför större utmaningar än sina manliga kollegor samt att kvinnors politiska deltagande måste stärkas ytterligare i Bangladesh.

 

Imdadul Haque Talukdar är född 1988. Han kan vid behov nås per e-post haque.talukdar@gmail.com.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.