Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om konsekvenserna av mänskliga aktiviteter i kustnära ekosystem

Maïté Jacquot.
Maïté Jacquot

M.Sc. Maïté Jacquots doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Human Ecosystem Engineering: Effects and feedback in coastal benthic systems.

Disputationen äger rum fredagen den 16 februari 2024 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo samt via videolänk. Opponent är Associate Professor Laura L. Govers, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederländerna och kustos är docent, universitetsforskare Marie Nordström, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

I strävan efter att förbättra sin livsmiljö orsakar människan förändringar i ekosystem över hela världen. Detta sker till den grad att människan kan anses vara en ekosystemingenjör, d.v.s. en art med så omfattande inverkan på sin omgivning att ett stort antal andra arter och hela livsmiljöer påverkas. Då 2,5 miljarder människor bor inom 100 km från kusten läggs ett oproportionerligt stort tryck på kustnära ekosystem, vilka samtidigt kännetecknas av höga ekologiska och ekonomiska värden. Då människan står inför utmaningar relaterade till klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, samt alltmer hotade ekosystem, finns ett stort behov av att förstå människans effekter, samt möjliga återkopplingsprocesser i den marina miljön.

Denna avhandling beskriver och undersöker konsekvenserna av mänskliga aktiviteter i kustnära ekosystem genom studier i tre olika områden: Sine Saloum i Senegal, Västafrika, Åland i Finland, Östersjön, och Mobile Bay i Alabama, Mexikanska golfen. Avhandlingen fokuserar på bottenlevande fauna, samt associerade ekosystemfunktioner. I synnerhet studerades funktioner relaterade till omarbetning av sedimentet, till biogeokemiska flöden, samt till faunans roll som en central födoresurs för olika rovdjur och bottenlevande fiskar.

I samtliga av de tre studerade kustekosystemen påverkades bottenfaunan inte bara av den fysiska miljön och sedimentets egenskaper, utan även av mänskliga aktiviteter, såsom skaldjursskörd, fiskodling, övergödning och tungmetaller. Resultaten visar att mänskliga aktiviteter påverkar makrofaunasamhällens struktur och diversitet, vilket kan medföra förändringar i ekologiska funktioner. Resultaten i avhandlingen ger i första hand en djupare förståelse av mänsklig påverkan i kustnära ekosystem, men utvärderar också potentiell feedback tillbaka till det mänskliga samhället. För att bevara marina ekosystemtjänster bör särskild uppmärksamhet ägnas åt mänskliga aktiviteter som har konsekvenser för kustnära ekosystem.

Maïté Jacquot är född 1991 i Longjumeau, Frankrike. Hon kan vid behov nås per telefon +33 6 10 03 35 82 eller via e-post maite.jacquot@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.