Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om konflikter som uppkommer i samband med styrning av kyrklig verksamhet

TK Caroline Edlunds doktorsavhandling i praktisk teologi framläggs till offentlig granskning fredag 11.9.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.

Konflikter finns i alla organisationer. Vad beror de på? Hur kan man förstå dem? Kan en organisation hantera olika konkurrerande synsätt och viljor? Avhandlingen studerar konflikter som uppkommer i samband med styrning av organisationen Svenska kyrkan. Mer specifikt undersöker studien vad som sker i mötet mellan professionsutövning och New Public Management-inspirerad styrning. Studien bygger på intervjuer gjorda med medarbetare i Svenska kyrkan som arbetar inom församlingsverksamhet.

De senaste årtiondena har New Public Management dominerat ledning och styrning inom offentlig sektor. Ledord som effektivitet, jämförbarhet och mätbarhet har präglat både organisering och verksamhet. Denna typ av styrning har även påverkat civilsamhällets organisationer, vilket inneburit att begrepp som kvalitetsmått, tidsbudgetering och mätbarhet kommit att ta allt större utrymme även i dessa organisationer.

Svenska kyrkan kan räknas till en av Sveriges största civilsamhällesorganisationer, men har även en historia av att räknas till den offentliga sektorn genom sin roll som statskyrka. Gamla styrverktyg och ideal, som bland annat har sin grund i organisationens profession, har kommit att utmanas av nya styrverktyg. I avhandlingen förstås mötet mellan olika styrideal som ett möte mellan olika logiker som strukturera organisationen och dess arbete. I studien identifieras två typer av logiker som har avgörande betydelse för arbetet med församlingsverksamhet: en verksamhetsnära logik och en målrationell logik.

Studien bidrar med att lyfta konflikter från personnivå, till logiknivå, och visar att logikerna konkurrerar främst inom tre områden nämligen synen på kunskap, synen på tid och synen på mål.

Caroline Edlund disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 11 september 2020 kl. 14. Opponent är docent Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet, Sverige, och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/68053890748. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Eva Caroline Edlund, tidigare Axelsson, är född 17.5.1973 i Järfälla, Sverige. Hon avlade studentexamen 1992 vid Järfälla gymnasium och TK-examen 2003 vid Linköpings universitet, Sverige.

Caroline Edlund kan vid behov nås per telefon +46 70 284 1114 eller e-post caroline.edlund@svenskakyrkan.se.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177861?locale=lsv.

Caroline Edlund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.