Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om kommunalt utbildningsledarskap

PeM Ann-Sofie Smeds-Nylunds doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning onsdag 6.11.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion.

Kommunalt beslutsfattande och verksamhet skulle vinna i legitimitet om det fördes ett ständigt upplyst samtal om de gemensamma ärendena i kommunen med kommunikativa öppna processer, även om mera slutna förfaringssätt formellt är korrekta. Det är en av slutsatserna i avhandlingen med rubriken Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion.

Avhandlingen undersökte offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors år 2012 som blev synlig i offentlig debatt i dagspressen och på sociala medier (Facebook). Syftet var att bidra till förståelsen för offentliga beslutsprocesser i bildningsfrågor i ett komplext samhälle med motstridiga förväntningar, medvetna vårdnadshavare, begränsade resurser och nya sociala medier. Alla aktörer kunde delta i debatten då den fördes i många olika forum.

Debatt om beslutsprocesserna dominerade både i dagspressen och på Facebook. Medborgare som var för reformen deltog sällan i den offentliga debatten. Diskussioner om utbildningens mål och innehåll förekom sparsamt. Traditions- och identitetsfrågor var tydliga – alla var oroliga över de krympande svenska rummen.

Beslut i skolnätreformen togs enligt Helsingfors stadsfullmäktiges ursprungliga ramar och medborgaraktivismen påverkade inte besluten. Vårdnadshavarna visade sig vara en delvis outnyttjad resurs. Deras kunskap om närsamhället och deras vilja att bidra till god utbildning blev tydlig. Samtidigt baserade sig deras omdömen ofta på erfarenheter från egen skoltid trots att samhället förändrats.

Den finländska skolan på svenska är garanterad i lag, men den visade sig vara beroende av att den finskspråkiga majoriteten även i praktiken erkänner minoritetens rätt. Skolan på svenska är ofta dyrare att upprätthålla och kampen om begränsade resurser förs ibland på språklig grund.

Det kommunala utbildningsledarskapet är ett ledarskap som delas mellan politiskt förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Delat ledarskap är utmanande men kan leda till bästa möjliga beslut då många aktörer bidrar till beredningar inför besluten. Det delade utbildningsledarskapet fungerar medlande mellan pedagogikvetenskap, lagstiftning, föränderlig nationell politik, kommunala demokratiska beslut och en aktiv medborgaropinion för att upprätthålla god utbildning i en kommun.

Ann-Sofie Smeds-Nylund disputerar onsdagen den 6 november 2019 kl. 10 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är docent Andreas Nordin, Linnéuniversitetet, Sverige, och kustos är professor Michael Uljens, Åbo Akademi.

Ann-Sofie Smeds-Nylund är född 25.8.1958 i Vasa. Hon avlade studentexamen 1977 vid Korsholms gymnasium och PeM-examen 2008 vid Åbo Akademi.

Ann-Sofie Smeds-Nylund kan vid behov nås per telefon 040 725 3001 eller e-post ann-sofie.smeds-nylund@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/172575?locale=lsv.

Ann-Sofie Smeds-Nylund
Ann-Sofie Smeds-Nylund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.