Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
7.9.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om klinisk kompetens som kärnan i vårdutbildningen

Gun-Britt Lejonqvists doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 14.9.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Clinical competence – the core of nursing education.

Klinisk kompetens är ett svårdefinierat begrepp. En allt mer teknologisk och specialiserad vård medför nya krav och ansvarsområden, vilket syns i de nationella och internationella kompetensbeskrivningarna och påverkar läroplanerna för sjukskötarutbildningen. I utbildningen är det viktigt att kunna definiera, evaluera och utveckla den kliniska kompetensen. Perspektiven på hur man ser på kompetensen kan variera, men tydlighet behövs annars föreligger en risk att den kliniska kompetensens kärna går förlorad eller göms under verklighetens krav och strukturer.

Kärnan i den kliniska kompetensen definieras i avhandlingen som förmågan att möta patienten äkta och etiskt så patienten upplever sig bli sedd, hörd och respekterad som den han är. Förutom förmågan att möta patienten krävs av studenten gedigen evidensbaserad kunskap, ett gott handlag och skicklighet att kunna utföra det kliniska arbetet, en förmåga att ständigt utvecklas i professionen och i det mångprofessionella samarbetet, samt mogenhet att möta mänskligt lidande.

I avhandlingen ligger fokus på en beskrivning av och på sätt att utvärdera och utveckla den grundläggande (ontologiska) kliniska kompetens, som har sitt ursprung i ett vårdande perspektiv (caring). Eftersom kompetens är en samverkan av den subjektiva upplevelsen av att vara kompetent och den verkliga mätbara kompetensen är det i utvecklingen och utvärderingen viktigt att beakta bägge dimensionerna och använda olika sätt att lära och utvärdera. Studenten bör tränas i självvärdering jämsides med att objektiva evalueringsmetoder utvecklas. En bra metod att både utvärdera och utveckla klinisk kompetens är simuleringsundervisningen, men den kräver en klarhet i vad som utvärderas och bör utvärderas. Utbildningen bör stå för  en gedigen grundläggande klinisk kompetens, medan det kontextuella specialkunnande som krävs på olika avdelningar och enheter utvecklas genom erfarenhet och inskolning på arbetsplatsen.

Gun-Britt Lejonqvist disputerar fredagen den 14 september 2018 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Annica Kihlgren, Örebro universitet, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Gun-Britt Ingeborg Lejonqvist (f. Hirvonen) är född 4.6.1954 i Borgå. Hon avlade studentexamen 1973 vid Strömborgska läroverket i Borgå och HVL-examen vid Åbo Akademi 2004.

Gun-Britt Lejonqvist kan vid behov nås per telefon 040 720 0708 eller e-post gbl@arcada.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: http://www.doria.fi/handle/10024/161502

Gun-Britt Lejonqvist
Gun-Britt Lejonqvist

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör