Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
10.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om keratinernas roll för tarmhälsan

 

FM Iris Lähdeniemis doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredagen 17.8.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The role of keratins in proliferation, differentiation and hypoxia signaling in colonic epithelia.

Tjocktarmens innersta skikt bildar en skyddande barriär som är uppbyggd av olika typer av epitelceller. Stamcellerna i tarmepitelet delar sig och ger upphov till tjocktarmens specialiserade epitelceller, d.v.s. enterocyter, bägarceller och enteroendokrina celler. Felaktigheter i dessa processer kan leda till tjocktarmscancer och tarminflammation. Cancer i tjocktarmen är ett stort problem i Finland och mängden patienter ökar hela tiden. Vi vet ännu rätt lite om hur dessa sjukdomar uppkommer.

Keratiner är en viktig del av epitelcellernas cellskelett och finns bl.a. i hudens, tarmens och leverns epitelceller. Keratinerna bildar filamentösa nätverk som skyddar celler från stress, upprätthåller cellernas form och deltar i reglering av cellulära processer. Mutationer i keratiner har kopplats till människans hud- och leversjukdomar och därmed vet man att keratinerna är viktiga för cellernas funktioner. Det är dock inte ännu klart vilken roll keratinerna har i tjocktarmens epitelceller.

Resultaten i denna avhandling visar att keratinerna påverkar specialiseringen av tjocktarmens epitelceller genom att reglera en viktig signaleringsräcka som styr denna process, d.v.s. Notch1-signaleringsräckan. Resultaten visar även att möss som saknar keratinfilament har en högre sannolikhet att utveckla tjocktarmscancer. Detta kan förklaras med en ökad aktivitet av proteinet STAT3 som leder till en ökad celldelning i tarmen. Celler har en även en välutvecklad mekanism för att överleva låga syrehalter i vävnader, så kallad hypoxi, och avvikelser i denna mekanism kan leda till utveckling av cancer. Studierna i avhandlingen visar att keratinerna även reglerar denna hypoxisignaleringsmekanism. Avhandlingen påvisar därmed att keratiner har centrala cellulära och molekylära funktioner i tarmens epitelceller och är därmed viktiga för vår tarmhälsa.

 

Iris Lähdeniemi disputerar fredagen den 17 augusti 2018 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är assistant professor Natasha Snider, University of North Carolina, USA och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

 

Iris Lähdeniemi är född 3.8.1988 i Hyvinge. Hon avlade studentexamen år 2007 vid Gymnasiet Lärkan och filosofie magisterexamen år 2013 vid Åbo Akademi.

Iris Lähdeniemi kan vid behov nås per telefon 040 834 7188 eller e-post iris.lahdeniemi@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
http://www.doria.fi/handle/10024/160422

 

Iris Lähdeniemi
Iris Lähdeniemi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Ben Roimola
Webbredaktör