Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om kejserliga monument i Finland

FM Sofia Aittomaas doktorsavhandling i konstvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 11.10.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kejserliga monument i Finland. Tillkomst, mottagande och bemötande.

I avhandlingen studeras hela livscykeln för fyra kejserliga monument i Finland: Alexander I:s kolossalbyst (1814) som stått på olika platser i Åbo och i Helsingfors, Kejsarinnans sten (1835) på Salutorget i Helsingfors, Alexander II (1894) på Senatstorget i Helsingfors och Peter den store (1910) i Viborg. Samtliga monument härstammar från den s.k. kejsartiden (1809–1917) i Finlands historia, då storfurstendömet Finland var en del av det ryska kejsardömet och den ryske kejsaren var storfurste av Finland.

I avhandlingen granskas monumentens symboliska funktion i relation till den växlande historiska och politiska kontexten. Syftet är att rekonstruera monumentens historia, redogöra för deras utformning, placering och betydelser under olika tider och politiska konjunkturer. Samtidigt belyses olika maktaspekter som är förbundna med monumenten och deras historia. Genom att studera handlingar gällande monumenten, rekonstrueras och redogörs för monumentens hela livscykel och betydelseskiftningar.

Resultatet är att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan monumentens tillkomstprocess, deras budskap och mottagande och, å den andra, direkta förstörelser/förstörelseförsök eller statusmässiga degraderingar. Rekonstruktionerna av monumentens historier visar att deras symboliska funktion ändrats i och med förändrade politiska förutsättningar. Den tydligaste förändringen är övergången från storfurstendöme till republik, men betydelseskiftningar skedde redan under storfurstendömets tid. Under sin historia har monumenten återaktualiserats upprepade gånger och som rekonstruktionerna av deras historia visar har detta ofta skett i politiskt tillspetsade situationer. Monumenten återaktualiserades ofta i samband med andra monumentprojekt. I avhandlingen ges exempel på att nya monumentprojekt ledde till diskussioner om de kejserliga monumentens existens, berättigande och placering. Nya nationella monumentprojekt och existerande kejserliga monument konkurrerade ofta om en och samma plats.

Sofia Aittomaa disputerar fredagen den 11 oktober 2019 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Ulf  Zander, Lunds universitet, Sverige, och kustos är professor emeritus Lars Berggren, Åbo Akademi.

Sofia Aittomaa är född 17.5.1984 i Åbo. Hon avlade studentexamen 2004 vid Brändö gymnasium, Helsingfors och FM-examen i konstvetenskap 2010 vid Åbo Akademi.

Sofia Aittomaa kan vid behov nås per telefon 040 517 1731 eller e-post sofia.aittomaa@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/171327?locale=lsv.

Sofia Aittomaa
Sofia Aittomaa

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.