Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om kalciumsignalering i celler

FM Ilari Pullis doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Calcium Signaling in Cell Compartments – the Importance of Sphingosine Kinase 1 and ORP5/8.

Disputationen äger rum onsdagen den 21 juni 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Geert Bultynck, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgien och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Sammanfattning

I denna avhandling undersöktes kalciumsignalering i celler, särskilt i cellorganeller såsom mitokondrier, samt i de små strukturerna i cellmembranet som kallas caveoler. De proteiner som undersöktes i avhandlingen visade sig kontrollera kalciumsignalering, cellandning, -delning och -migration.

För att upprätthålla liv, använder celler komplexa kommunikationsmedel för att reglera fysiologiska processer i celler, mellan celler, samt i de vävnader som utgör organismen. Detta kallas cellsignalering, och signalering som förmedlas av kalciumjoner styr många viktiga biologiska processer, såsom celldelning, cellmigration, energiproduktion och celldöd. Mitokondrier är cellorganeller som är centrala för cellernas energiproduktion. De är också involverade i andra processer såsom kalciumreglering och celldöd. Caveoler har visat sig delta i viktiga cellulära processer, till exempel regleringen av cellers migration.

Sfingosinkinas-1 är ett protein som visat sig vara involverat i regleringen av många viktiga cellfysiologiska processer. I denna studie observerades att överuttrycket av sfingosinkinas-1 orsakar förändringar i kalciumregleringen av cellulära avdelningar såsom mitokondier och caveoler. Dessa förändringar kan vara faktorer i regleringen av cellandning och cellmigration, som också visade sig öka. Dessa fynd stödjer tidigare studier rörande betydelsen av sfingosinkinas-1 i dessa cellulära processer.

ORP5- och ORP8-proteiner har tidigare visat sig reglera interaktionen mellan mitokondrier och det endoplasmatiska retiklet (en cellorganell som lagrar kalcium), samt mellan mitokondrier och cellmembranet. Fynd i denna avhandling rörande ORP5/8-proteiners förmåga att kontrollera kalciumreglering i mitokondrier och caveoler stöder således tidigare observationer om dessa proteiners funktion i dessa specifika delar av cellen. I denna studie visades även att överuttrycket av ORP5/8 styr celldelning.

Störningar i cellernas kalciumsignalering kan vara delfaktorer vid uppkomsten av många sjukdomar.

 

 

Ilari Pulli är född 1984 i Nådendal. Han kan vid behov nås per telefon 040 576 8413 eller e-post ilari.pulli@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.