Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om integrationen av flyktingar i Finland med fokus på konsumtionens betydelse i ofrivilliga förändringsprocesser

Maria Hokkinen.
Maria Hokkinen

EM Maria Hokkinens doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Refugee consumers navigating long-term liminality: An agentic perspective on integration in Finland.

Disputationen äger rum onsdagen den 7 december 2022 kl. 13. i Lilla Auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är biträdande professor Pia Polsa, Hanken (Svenska handelshögskolan i Helsingfors) och kustos är professor Wilhelm Barner-Rasmussen, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Avhandlingen utforskar integrationen av flyktingar i Finland, med specifikt fokus på konsumtionens betydelse i ofrivilliga förändringsprocesser. Avhandlingen ser flyktingar som aktiva beslutfattare med förmåga att påverka sina liv trots strukturella begränsningar så som stram ekonomi och osäkerhet om framtiden. Den lokala befolkningens attityder gentemot nyanlända flyktingar på konsumentmarknaden står också i fokus.

De empiriska studierna grundar sig på granskning av diskussioner i sociala medier, samt kvalitativa intervjuer med flyktingar från Turkiet, Irak och Syrien som är bosatta i Finland. Också fotografier har använts som stöd i intervjuerna (så kallad photovoice-metod).

Avhandlingen bidrar till konsumentforskningen genom att utmana antagandet att svåra livssituationer och förluster skulle få människor att söka trygghet i materiella ägodelar. Däremot framhäver avhandlingen den immateriella och den digitala konsumtionens potential att underlätta förändringar. Resultaten tyder på att flyktingarnas intresse för materiell konsumtion tillfälligt avtar när de tvingas fly och anpassa sig till ett nytt hemland. Digitala kommunikationsmedel och immateriell konsumtion kan då underlätta den svåra livssituationen. Avhandlingen bidrar också till migrationsforskningen genom att belysa konflikter mellan den lokala befolkningen och de nyanlända flyktingarna på konsumentmarknaden. Studien ökar förståelsen för flyktingarnas beslutsprocesser och den lokala kontextens roll i integrationen.

Trots att avhandlingen är inriktad på flyktingar i en nordisk välfärdsstat, kan resultaten vara relevanta även inom andra områden karaktäriserade av långvarig och ofrivillig förändring. När vi globalt möter stora utmaningar som klimatförändring, politisk instabilitet och krig, finns det ett ökande behov av en bättre förståelse för människors strategier för att hantera svåra omständigheter och omvälvningar.

 

Maria Hokkinen är född 1985 i Reso. Hon kan vid behov nås per e-post maria.hokkinen@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.