Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
27.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om inkomstskillnader mellan svensk- och finskspråkiga i Finland

PM Camilla Härtulls doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning fredag 31.8.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Essays on income and income poverty of Swedish speakers and Finnish speakers in Finland.

I avhandlingen studeras inkomst- och inkomstfattigdomsskillnader mellan svensk- och finskspråkiga i arbetsför ålder, samt hur arbetsmarknadsposition och språkbakgrund hör samman med inkomstfattigdom i hushåll med barn. Inkomster och inkomstfattigdom mäts på basis av beskattningsbar inkomst.

Resultaten visar att enspråkigt svenska par har högre inkomster än andra par, men också att inkomstfattigdom i genomsnitt är något vanligare i den svenskspråkiga befolkningen än i den finskspråkiga. Sedan början av 1990-talet har den svenskspråkiga befolkningens relativa ekonomiska position i den nedre delen av inkomstfördelningen ändå klart förbättrats, och språkgruppsskillnaderna i inkomstfattigdom är numera små speciellt när det gäller hushåll med barn. Överlag har dock inkomstfattigdom i barnhushåll ökat avsevärt sedan mitten av 1990-talet, i synnerhet i hushåll där föräldrarna är arbetslösa eller står utanför arbetskraften.

Inkomstskillnader mellan svensk- och finskspråkiga har tidigare studerats på individnivå och visat att de svenskspråkiga relativt sett befinner sig i en bättre position. Bakgrunden till avhandlingen är att forskning på hushållsnivå har saknats och att språkgruppsskillnader i den nedre delen av inkomstfördelningen varit ett så gott som outforskat område. Vad barnfattigdom gäller är det från tidigare välkänt att risken är förhöjd om föräldrarna saknar arbete eller står utanför arbetskraften, men det har ändå varit oklart i vilken utsträckning föräldrarnas arbetsmarknadsposition är relaterad till inkomstfattigdom i barnhushåll, eller hur sambandet varierat över tid. Jämförelser av finsk- och svenskspråkiga barnhushåll med låga inkomster har inte heller tidigare gjorts.

Resultaten från avhandlingen kan ses reflektera en demokratisk välfärdsstat som erbjuder finsk- och svenskspråkiga jämlikhet i utfall, men i vilken barnfamiljer med låg anknytning till arbetslivet sedan medlet av 1990-talet löper en allt högre risk för att ha låg beskattningsbar inkomst.

Camilla Härtull disputerar fredagen den 31 augusti 2018 kl. 12 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Markus Jäntti, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Jan Saarela, Åbo Akademi.

Camilla Mikaela Härtull (f. Furu) är född 24.7.1975 i Terjärv. Hon avlade studentexamen 1994 vid Kronoby gymnasium och politices magisterexamen vid Åbo Akademi, 2012.

Camilla Härtull kan vid behov nås per telefon 050 372 8192 eller e-post camilla.hartull@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/160919?locale=lsv

Camilla Härtull
Camilla Härtull

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör