Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
27.8.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös suomen- ja ruotsinkielisten välisistä tuloeroista Suomessa

VTM Camilla Härtullinväitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 31.8.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Essays on income and income poverty of Swedish speakers and Finnish speakers in Finland.

Väitöskirjassa tutkitaan suomen- ja ruotsinkielisten työikäisten välisiä tulo- ja tuloköyhyyseroja, sekä vanhempien työmarkkina-aseman ja kielitaustan yhteyttä tuloköyhyyteen lapsitalouksissa. Tulojen ja tuloköyhyyden mitat perustuvat valtionveronalaisiin tuloihin.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että yksikielisesti ruotsinkielisillä pariskunnilla on muita pariskuntia korkeammat tulot, mutta myös, että tuloköyhyyttä esiintyy jonkin verran enemmän ruotsin- kuin suomenkielisten keskuudessa. Ruotsinkielisten suhteellinen asema vähempituloisten keskuudessa on kuitenkin parantunut merkittävästi 1990-luvun alkupuolelta lähtien, ja eteenkin lapsitalouksissa kieliryhmien väliset erot ovat nykyään pienehköt. Yleisesti ottaen tuloköyhyys lapsitalouksissa on lisääntynyt huomattavasti sitten 1990-luvun puolivälin eteenkin kotitalouksissa, joissa vanhemmat ovat työttömiä tai työvoiman ulkopuolella.

Väitöskirjan taustana on kieliryhmien välisten tuloerojen aiemmat tutkimukset yksilötasolla, joista käy ilmi, että ruotsinkielisten suhteellinen asema on suomenkielisiä parempi. Taloustasolla tällaista tutkimusta ei kuitenkaan ennestään ole tehty, eikä suomen- ja ruotsinkielisten välisiä tuloköyhyyseroja ole juurikaan tutkittu. Lapsiköyhyyttä on Suomessa tutkittu laajalti, ja on selvää, että työssä käymättömien lapsikotitalouksien köyhyysriski on merkittävästi suurempi kuin työssäkäyvien. Täyttä selkoa siitä, missä määrin vanhempien työmarkkina-asema liittyy tuloköyhyyteen, ja miten työmarkkina-aseman ja tuloköyhyyden suhde on vaihdellut ajan mittaan, ei kuitenkin ole ollut, eikä suomen- ja ruotsinkielisiä vähätuloisia lapsitalouksia ole ennestään vertailtu.

Väitöskirjan tulokset heijastanevat demokraattista hyvinvointivaltiota, jossa kieliryhmien välinen tasa-arvo toteutuu, mutta jossa heikon yhteyden työelämään omaavien lapsitalouksien riski kuulua pieniin verotettavien tulojen saajien joukkoon on kasvanut huomattavasti 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Camilla Härtull väittelee tohtoriksi perjantaina 31. elokuuta 2018 klo 12 osoitteessa auditorio Bruhn, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Markus Jäntti, Stockholms universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Jan Saarela, Åbo Akademi.

Camilla Mikaela Härtull (os. Furu) on syntynyt 24.7.1975 Teerijärvellä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1994 Kronoby gymnasium -lukiossa ja valtiotieteen maisterintutkinnon Åbo Akademissa 2012.

Camilla Härtull on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 372 8192 ja sähköpostitse osoitteesta camilla.hartull@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/160919?locale=lfi

Camilla Härtull
Camilla Härtull

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja