Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om inkluderandet av äldre i utvecklandet av framtidens hälsofrämjande tjänster

Emilia Viklund.
Emilia Viklund

PM Emilia Viklunds doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Ageing Online: Promoting older persons’ subjective wellbeing in a digital everyday life.

Disputationen äger rum fredagen den 16 december 2022 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är professor Helle Wijk, Göteborgs universitet, Sverige och kustos är docent Anna Forsman, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

En ny doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Åbo Akademi bidrar med kunskap om äldres välbefinnande i allt mer digital vardag och belyser hur man kan arbeta hälsofrämjande och utveckla arbetet för att bättre möta en mångfald av äldre personers behov i framtiden. Med sin avhandling vill Emilia Viklund lyfta fram vikten av att inte generalisera då det kommer till äldres välbefinnande och internetanvändning och kasta ljus på möjligheter och utmaningar för äldre att aktivt delta i utvecklandet av framtidens digitala hälsofrämjande tjänster i högre grad.

Medan den digitala vardagens positiva och negativa inverkan på barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande både studeras och diskuteras frekvent har kopplingen mellan äldres internetanvändning och välbefinnande inte undersökts i samma utsträckning. Resultatet från denna doktorsavhandling baserar sig delvis på en enkätstudie (N=8758) som gjorts inom GERDA projektet (2016) och visar att det finns ett samband mellan upplevt välbefinnande och internetanvändning bland äldre personer bosatta i Botniaregionen (Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten).

Resultaten visar att det inte är internet i sig eller vilken internetanvändning som helst som har ett positivt samband till välbefinnande utan digitala tjänster kopplade till underhållning och intresse är de som skiljer sig ur mängden i studierna. Därför behöver man i framtida studier ha ett nyanserat angreppssätt genom att titta parallellt på digitala tjänster av olika slag och jämföra dessa. Dessutom behöver man också sätta mer fokus på själva mätningen av upplevt välbefinnande bland äldre personer i forskningen samt också ta hänsyn till äldre personers sociala omständigheter och hälsostatus. Det som sker ”offline” kan inte särskiljas från det som sker ”online” utan båda behöver beaktas samtidigt när vi studerar psykisk hälsa och välbefinnande bland äldre i fortsättningen.

Det är viktigt att komma ihåg att man på basis av avhandlingens resultat inte kan avgöra ifall internetanvändning kan främja välbefinnande bland äldre eller om det är så att de äldre som redan upplever välbefinnande till en högre grad är internetanvändare. Ifall att det är en kombination av dessa båda utfall finns det en risk för att digitaliseringen gynnar de äldre personer som redan har det bra, vilket kan leda till ökade hälsoklyftor.

Avhandlingen har också undersökt hälsofrämjande arbete riktat till äldre i Österbotten och Västra Götaland (Sverige). Personal (N= 34) som jobbar med det hälsofrämjande arbetet riktat till äldre lyfte i en fokusgruppstudie fram vikten av att se den äldre personen och vara lyhörd inför varje persons unika behov och preferenser i hälsofrämjande arbete. I avhandlingen ingår också resultat från projektet @geing Online där 38 hemmaboende äldre personer deltog i framtagandet av en applikation för surfplattor med avsikt att främja meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre personer. De äldre projektdeltagarna ansåg att det är viktigt att äldres röster hörs när det kommer till tjänster som berör den äldre befolkningen.

Äldre beskrivs ofta som en grupp som är tacksamma för det lilla och inte kräver så mycket. Äldre har i hög grad både intresse för samhällsutveckling och åsikter om meningsfulla sociala aktiviteter – också digitala sådana – och därför behöver vi förändra detta tankesätt.

 

Emilia Viklund är född 1992 i Vasa. Hon kan vid behov nås per e-post emilia.viklund@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.