Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång

FM Ros-Mari Djupsunds doktorsavhandling i musikvetenskap framläggs till offentlig granskning måndag 16.12.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter ”Hur härligt sången klingar”. Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång.

Det övergripande syftet med studien är att kritiskt granska hur finlandssvenskhet i olika former både uttrycks och konstrueras genom sång, med betoning på sång i grupp. Sången studeras inte som ett ljudande fenomen utan som en aktivitet med kulturell förankring.

I studien undersöks också om sången bidrar till att dra gränser till ”andra”, framför allt till finskspråkiga, men också till svenskspråkiga i Sverige och även inom den egna språkgruppen så att den därmed kan bidra till en känsla av utanförskap. Följdfrågor blir hur detta blir synligt i en finlandssvensk miljö och vilka former och uttryck som känns inkluderande och vilka som känns exkluderande.

Inspiration och utgångspunkt för studien är uttalanden som att körsång är något typiskt finlandssvenskt och en del av finlandssvenskarnas starka sociala kapital, som bidrar till att finlandssvenskarna är friskare och lyckligare än sina landsmän. Även snapsvisesjungandet ses som en typisk finlandssvensk tradition som anses vara värd att bevara. Dessa är beskrivningar som inte enbart upprätthålls och förstärks inom den egna gruppen utan som också kvarhålls som stereotyper hos den finskspråkiga majoritetsbefolkningen.

I studien frågas det bland annat om alla finlandssvenskar sjunger i kör och om alla därmed mår bra i sitt sjungande. Det frågas också om det finns en gemensam repertoar som sjungs i Svenskfinland eller om man kan se skillnader mellan olika regioner. Ur denna repertoar särskiljs snapsvisorna och en följdfråga blir därför vem som egentligen sjunger dem och vilken form av finlandssvenskhet snapsvisetraditionen därmed beskriver.

Det studerade materialet består av enkäter, intervjuer och observationer och i viss mån av tryckta källor och internetmaterial.

I tre separata delstudier problematiseras avhandlingens huvudsyfte och gemensamt för de tre delstudierna är frågor som berör sången som identitetskonstruktör och skapare av gemenskap, men också som skapare av utanförskap.

Ros-Mari Djupsund disputerar fredagen den 16 december 2019 kl. 11 i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo. Opponent är professor emeritus Gunnar Ternhag, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Ros-Mari Kristina Djupsund (f. Backman) är född 1.11.1951 i Houtskär. Hon avlade studentexamen 1970 vid Åbo svenska flicklyceum och FM-examen 1980 vid Åbo Akademi.

Ros-Mari Djupsund kan vid behov nås per telefon 040 768 9980 eller e-post ros-mari.djupsund@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/173442?locale=lsv.

Ros-Mari Djupsund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.