Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om i gammaltestamentlig exegetik

TM Karl-Henrik Wallersteins doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik framläggs till offentlig granskning fredag 18.10.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter In Search of Solid Ground: Understanding the Epistemology, Hermeneutics, and Theology in Walter Brueggemann’s Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy.

I gamla testamentet finns det åtskilliga texter som är mycket svåra att förstå. Ur ett teologiskt perspektiv utmanar dessa texter om möjligt ännu mer eftersom det teologiska studiet syftar till att beskriva Guds väsen och gamla testamentets texter utmanar varje läsares gudsbild. Walter Brueggemann, född 1933, är en amerikansk teolog som vänder sig mot en, enligt honom, alltför ensidig beskrivning av de bibliska vittnesbörden. För Brueggemann ger den postmoderna situationen ett nytt perspektiv som står i stark kontrast till den historisk-kritiska metoden och den klassiska kyrkoteologin. Han publicerade 1997 sitt magnum opus, Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy. Brueggemann målar på grundval av en retorisk metod upp en spänning mellan huvudvittnesbörden (core testimonies) som vittnar om Guds godhet och de motvittnesbörd (counter-testimonies) som hävdar att Gud inte alltid är trogen sina löften. När han gör en teologisk slutsats av dessa två olika vittnesbörd i gamla testamentet hävdar han att det finns en spänning mellan Guds allsmäktighet och barmhärtighet som inte går att lösa.

Denna avhandling ger en analys av Brueggemanns tillvägagångssätt att beskriva Gud, YHWH, i gamla testamentet. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i Brueggemanns teologiska slutsatser som de är beskrivna i Theology of the Old Testament. Ett centralt tema i avhandlingen är att Brueggemanns epistemologi och hermeneutik påverkar hans teologi. Ett argument framförs som hävdar att det är möjligt att beskriva Gud som alltigenom god fastän texterna utmanar läsaren att göra andra slutsatser. Här spelar den kristna trosregeln en avgörande roll, liksom en specifikt kristen läsning av gamla testamentets polyfona text.

Karl-Henrik Wallerstein disputerar fredagen den 18.10.2019 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent LarsOlov Eriksson, Johannelunds teologiska högskola, Sverige, och kustos är Antti Laato, Åbo Akademi.

Karl-Henrik Wallerstein är född 13.4.1977 i Södra Åsum, Sverige. Han avlade studentexamen 1995 vid Linnéskolan, Hässleholm, Sverige, och TM-examen 2003 vid Lunds universitet, Sverige.

Karl-Henrik Wallerstein kan vid behov nås per telefon +46 70 543 8303 eller e-post karl-henrik.wallerstein@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/171398?locale=lsv.

Karl-Henrik Wallerstein
Karl-Henrik Wallerstein

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.