Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
2.11.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om hur internationell människorättslagstiftning reglerar förebyggandet av hedersrelaterat våld

PM, LL.M. Lisa Grans doktorsavhandling i folkrätt framläggs till offentlig granskning fredag 9.11.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Prevention of honour-related violence through the lens of the right to physical and psychological integrity.

Avhandlingen granskar hur internationell människorättslagstiftning reglerar förebyggandet av hedersrelaterat våld. Avhandlingen visar att i enlighet med internationell människorättslagstiftning är stater skyldiga att vidta effektiva åtgärder för att förebygga hedersrelaterat våld både i enskilda konkreta fall och på en allmän nivå. Den reder ut vilka minimiåtgärder varje stat där hedersrelaterat våld förekommer bör vidta.

Forskningen bygger på fem publicerade artiklar. Den analyserar statens skyldighet att göra mer än att bestraffa denna form av våld, nämligen att vidta andra förebyggande åtgärder. Den rättsliga diskussionen av hedersrelaterat våld har hittills övervägande fokuserat på kriminalisering. Forskningen lyfter fram frågan om staterna även bör försöka avskaffa de bakomliggande orsakerna till hedersrelaterat våld, framförallt strikta könsroller och negativa könsstereotyper som betraktar män som överordnade kvinnor, och granskar om folkrätten även säger något om staterna bör göra detta.

De väldokumenterade rättsliga argumenten rörande statens skyldighet att förebygga våld mot kvinnor är tillämpliga även på hedersrelaterat våld. Avhandlingen undersöker om staten dock bör företa tilläggsåtgärder ifråga om hedersrelaterat våld för att uppfylla sina skyldigheter under olika människorättsavtal. En grundläggande fråga är på vilket sätt hedersrelaterat våld skiljer sig från våld mot kvinnor. Avhandlingen betonar att vid hedersrelaterat våld är motivet att upprätthålla familjens heder, det är ofta flera personer som utövar våldet och den sociala omgivningen upplevs uppmuntra eller rentav kräva användning av våld. Hedersrelaterat våld kan också riktas mot pojkar och män, även om dess föremål vanligen är kvinnor och flickor.

Lisa Grans disputerar fredagen den 9 november 2018 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Eva Brems, Ghent University, Belgien och kustos är professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Eva Lisa Grans är född 1.2.1969 i Övermark. Hon avlade studentexamen 1988 vid Närpes gymnasium, politices magisterexamen vid Åbo Akademi, 1995 och LL.M. in International Human Rights Law, University of Essex, 2002.

Lisa Grans kan vid behov nås per telefon 044 212 1465 eller e-post lisa.grans@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/163229?locale=lsv

Lisa Grans
Lisa Grans

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör