Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur finska lärarhandledningar i matematik används i svensk och finsk pedagogisk miljö

FM Tuula Koljonens doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 4.12.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

I avhandlingen undersöks finska lärarhandledningar i matematik för årskurs 1–6 och hur lärare använder dem i två olika kulturpedagogiska miljöer, den i Finland och den i Sverige.

Avhandlingens första del består av tre delstudier där de finska läromedlens karaktärsdrag undersöks. Resultaten visar på stora likheter mellan lärarhandledningarna gällande innehåll, form, typ av kommunikation och normer. Dessa normer reflekterar de underliggande finska kulturella traditionerna och utbildningsprioriteringarna, både i fråga om innehållets likformighet och inställningar till undervisning och lärande.

Avhandlingens andra del består av två delstudier. Där undersöks hur lärare använder det ursprungligen finska läromedlet. Resultaten visar stora skillnader gällande finska och svenska lärares planering av matematiklektioner och vad de använder från lärarhandledningarna men även hur de organiserar och strukturerar sina matematiklektioner. De finska lärarnas användning reflekterar kulturella normer och rutiner i linje med det finska läromedlet och dess utbildningstraditioner. De svenska lärarnas användning reflekterar rutiner och normer i linje med de svenska utbildningstraditionerna, men inte med normer som återfinns i läromedlet med finskt ursprung.

Avhandlingen visar att det inte är oproblematiskt att implementera och använda finska läromedel i det svenska sammanhanget. För att skapa nya rutiner och normer krävs djupgående och genomtänkta justeringar av läromedlet, men också professionell utveckling i hur man använder och anpassar materialet.

Avhandlingen har relevans för läromedelsförlag och författare, skolhuvudmän och lärare samt lärarutbildare.

Tuula Koljonen disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 4 december 2020 kl. 10. Opponent är professor emerita Barbro Grevholm, Universitetet i Agder, Norge och kustos är docent Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Tuula Anneli Koljonen är född 22.12.1965 i Tusby. Hon avlade grundlärarexamen i matematik och naturvetenskapliga ämnen för årskurs 4–9 2002 vid Lärarhögskolan i Stockholm, Sverige, och filosofie magisterexamen 2011 vid Mälardalens högskola, specialpedagogexamen 2012 vid Mälardalens högskola, samt filosofie licentiatexamen 2014 vid Mälardalens högskola.

Tuula Koljonen kan vid behov nås per telefon +46 70 920 5311 eller e-post tuula.koljonen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Tuula Koljonen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.