Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur celler reagerar på proteinskadande stress och en tillväxtfaktor som kan stöda utvecklingen av cancer

Mikael Puustinen.
Mikael Puustinen

FM Mikael Puustinens doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter HSF1 and HSF2 in stress and EMT-associated transcriptional networks.

Disputationen äger rum fredagen den 15 september 2023 kl.13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Jyrki Heino, Åbo universitet och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

 
Sammanfattning 

Denna avhandling undersöker hur celler reagerar på proteinskadande stress och en tillväxtfaktor, som kan stöda utvecklingen av cancer. Värmechock och oxiderande föreningar skadar proteiner och andra makromolekyler och detta leder till att celler måste förlita sig på proteiner vilka ökar deras överlevnadsförmåga. En viktig proteinfamilj är värmechockfaktorerna (HSFs) vilka är stresskänsliga transkriptionsfaktorer, som kan inducera uttrycket av proteiner vilka hjälper cellen hantera de skadade proteinerna.

I detta arbete undersöktes hur fosforylering (bindning av fosfatgrupper) i HSF1:s regulatoriska domän påverkar HSF1:s förmåga att inducera transkription av gener, som stöder cellens överlevnad. Resultaten visar att fosforylering bestämmer tröskelvärdet vid vilken HSF1 aktiveras under stress. Arbetet undersökte även hur HSF1 och HSF2 självständigt och tillsammans styr transkription under värme och oxidativ stress. Resultaten avslöjar nya grupper av HSF reglerade gener och dessutom antyder resultaten att förstärkaren, som är regulatoriska sekvenser nära gener, har en viktig roll i genregleringen. I cancer har HSFs visat avvikande uttryck och aktiviteter. Därför undersöktes hur transformerande tillväxtfaktorn (TGF) påverkar uttrycket och aktiviteten hos HSF2. Förvånansvärt nog visade resultaten att aktivering av TGF-signalräckan signifikant minskar mängden HSF2 i bröstcancerceller vilket förhindrar HSF2 från att hämma flera cancerfrämjande processer. Dessa resultat ger nya insikter i HSF-relaterad biologi och skapar en grund för vidare forskning om genreglering. 

 

Mikael Puustinen är född 1987 i Kyrkslätt. Han kan vid behov nås per e-post mikael.puustinen@protonmail.com. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.