Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur Ambrosius av Milano använde Marias ständiga jungfrulighet i sin själavård

TM Daniel Wihlborgs doktorsavhandling i dogmatik framläggs till offentlig granskning torsdag 26.11.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mariae virginitas perpetuathe Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care.

Syftet med denna avhandling är att presentera hur Ambrosius av Milano (339–397) använde Jesu mor Marias ständiga jungfrulighet (Mariae virginitas perpetua) i sin själavård.

Jag har läst och behandlat Ambrosius texter som en gång var avsedda för ett konkret pastoralt sammanhang. I enlighet med gängse kristen senantik tradition uppfattade Ambrosius Jesu mor Maria som jungfru i tre avseenden. Hon hade en jungfrulighet före födseln (virginitas ante partum), genom förlossningen (in partu) och i ett livslångt celibat (post partum). I analysen av Ambrosius texter har jag definierat själavård som att med den kristna trosbekännelsen som verktyg vägleda och stadfästa människor i tro, hopp, kärlek och tålamod, och att den sker i ett visst kulturellt sammanhang. Detta pastorala perspektiv har ofta åsidosatts i Ambrosius-forskningen, till förmån för mer dogmatiska och kyrkohistoriska perspektiv.

Min avhandling har tre huvudkapitel, kapitel 3–5. I dessa visar jag hur jungfru Marias tre aspekter av jungfrulighet kan förstås inom ramen för Ambrosius utläggningar av trosbekännelsens tre huvudstycken, tron på Fadern, Sonen och Anden, som skapare, försonare och fulländare. En del i dessa tre kapitel är en kartläggning av den senantika förståelsen av naturlig sexualitet, konception, graviditet och födsel.

Ambrosius utlade för sina åhörare det kristna dogmat och det ljöd i ett kulturellt sammanhang med en senantik förståelse av sexualitet. I detta område, mellan dogma och kultur, presenterade Ambrosius Maria, i alla hennes tre aspekter av jungfrulighet, som ett exempel och en kvinna att identifiera sig med.

Daniel Wihlborg disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 26 november 2020 kl. 13. Opponent är Senior Lecturer Edwina Murphy, Morling College, Sydney, Australien, och kustos är docent, universitetslärare Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Bengt Daniel Wihlborg (tidigare Bengtsson) är född 9.12.1980 i Ytterby, Sverige. Han avlade studentexamen 1999 vid L M Engströms gymnasium, Göteborg, och teologie kandidatexamen 2005 vid Lunds universitet, samt filosofie magisterexamen 2008 vid Lunds universitet.

Daniel Wihlborg kan vid behov nås per telefon +46 73 906 9539 eller e-post daniel.wihlborg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Daniel Wihlborg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.