Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om global fostran

Heidi Henriksson.
Heidi Henriksson

PM Heidi Henrikssons doktorsavhandling i sociologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland.

Disputationen äger rum fredagen den 7 oktober 2022 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo samt via videolänk. Opponent är professor Elina Lehtomäki, Uleåborgs universitet och kustos är professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Heidi Henrikssons avhandling visar att medborgarorganisationer har flera roller i skolornas globala fostran. I paraplybegreppet global fostran ingår bland annat mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och mångkulturalitet. Skolornas verksamhet ska enligt läroplansgrunderna genomsyras av dessa teman, men det praktiska förverkligandet och de innehållsliga tolkningarna varierar. 

I avhandlingen analyseras hur medborgarorganisationerna pådriver global fostran genom medverkan i läroplansreformer, läromedelsproduktion och lärarfortbildning samt genom kampanjer och workshoppar riktade till skolor. Henriksson deltog själv i medborgarorganisationernas skolinriktade aktiviteter och samlade material i form av fältanteckningar och intervjuer. Därtill ingår utlåtanden och medborgarorganisationernas läromedel i materialet som analyseras.  

Henriksson åskådliggör hur medborgarorganisationerna legitimerar sin roll i skolan. Ofta betonar de sitt professionella kunnande och sin förmåga att stöda lärare i att uppfylla läroplanens krav. Mer sällan förekommande ansatser är att medborgarorganisationernas närvaro i skolan har en demokratifrämjande funktion, samt att skolsamarbetet är en form av påverkansarbete. 

Medborgarorganisationerna förespråkar olika slags globalt medborgarskap, som i avhandlingen typologiseras som insamlaren, förhandlaren, konsumenten, aktivisten och jämlikhetsförespråkaren. Dessa kritiserar nuvarande globala ordning ur olika perspektiv.  

I avhandlingen framgår att lärare relaterar till global fostran på varierande sätt. Införlivandet av medborgarorganisationernas initiativ i skolans vardag sker i förhandlingar med skolvärldens realiteter, samt genom urval kring vad som anses lämpligt för skolan.  

Eleverna uppskattar skolbesök och kampanjer, men dessas syfte och innehåll förankras ibland otydligt hos eleverna. De intervjuade eleverna önskar mer diskussion och reflektion kring globala frågor, snarare än färdiga svar.  

Global fostran är bara ett exempel på hur aktörer utanför skolvärlden vill påverka vad som görs i skolan. Avhandlingen bidrar på så sätt till den bredare diskussionen om växelverkan mellan skolan och det omgivande samhället. 

 

Heidi Henriksson är född 1988 i Helsingfors. Hon kan vid behov nås per telefon 0400 449 686 eller e-post heidi.henriksson@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.