Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
8.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om förtroende för informationssystem som hanterar personuppgifter

EM Magnus Westerlunds doktorsavhandling i informationssystem framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter A study of EU data protection regulation and appropriate security for digital services and platforms.

De tekniska förändringar som medförs av den nyintroducerade allmänna dataskyddsförordningen i EU (GDPR) kan anses nominella i jämförelse med det tidigare direktivet, men ur ett affärsperspektiv är förändringarna betydande och viktiga. Direktivets brist på direkta ekonomiska incitament för företag att skydda personuppgifter har ändrats genom att förordningen träder i kraft, eftersom företag nu måste betala markanta böter om de finnes skyldiga till att ha brutit mot lagstiftningen.

Syftet med avhandlingen är att etablera begreppet förtroende som ett viktigt designmål för informationssystem som hanterar personuppgifter. En tvärvetenskaplig studie utförs inom områdena analytik, säkerhet och integritetsfrågor för utvecklingen av intelligenta tjänster. Den centraliserade plattformsmodellen och dess utmaningar undersöks, för att ge förslag för reglering av digitala plattformar.

Avhandlingen bidrar med nya insikter om förändrad integritetspraxis i det digitala samhället, vid en viktig övergångstid från servicedrivna affärsmodeller till plattformmodeller. Först undersöks integritetsregleringen och forskningen inom analytik för att förstå deras konsekvenser för intelligenta tjänster, som bygger på automatisk bearbetning och profilering av persondata. För det andra undersöks vad som avses med lämplig säkerhet för system som hanterar personuppgifter, något som GDPR kräver att organisationer använder utan att dock specificera vad som kan anses lämpligt. För det tredje utforskas affärsmodellen för plattformar ur privatlivets synvinkel och konsekvenserna av ”bearbetningssilon” för intelligenta tjänster.

Den centraliserade plattformsmodellen anses problematisk både ur den registrerades synvinkel och från en konkurrenssynpunkt. Ett förslag framförs för att möjliggöra användarinitierade öppna dataflöden för att motverka centraliserade ”bearbetningssilon” och därigenom underlätta lanseringen av decentraliserade plattformar.

Magnus Westerlund disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 13 i auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo. Opponent är professor emerita Louise Yngström Valdre, Stockholms universitet, Sverige och kustos är docent Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Magnus Erik Axel Westerlund är född 12.12.1973 i Ekenäs. Han avlade M.Sc.-examen vid University of Reading, Storbritannien, 2001.

Magnus Westerlund kan vid behov nås per telefon 040 513 4672 eller e-post magnus.westerlund@arcada.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/155519?locale=lsv

Magnus Westerlund
Magnus Westerlund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör