Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om ejderns anpassade beteende och fysiologi som gensvar på havsörnens återhämtning

Bertille Mohring.
Bertille Mohring

M.Sc. Bertille Mohrings doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Breeding during a predation regime shift: behavioural and physiological responses of female common eiders facing the recovery of their native predator.

Disputationen äger rum torsdagen den 14 december 2023, kl. 12 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponenter är professor Jon Brommer, Åbo universitet och biträdande professor Suvi Ruuskanen, Jyväskylä universitet, kustos är professor Kai Lindström, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Predation är en viktig form av miljöstress och bytespopulationers fortbestånd beror på förmågan att hantera denna selektionsfaktor. Trots detta är vår kunskap fortfarande bristfällig gällande den utsträckning som det direkta dödandet kontra indirekta predationseffekter (”rädsla”) formar bytets fenotyp i naturen. I min avhandling undersökte jag hur ejdern Somateria mollissima, en nyckelart för Östersjön, anpassade sitt beteende och fysiologi som gensvar på dess viktigaste inhemska predators, havsörnen Haliaeetus albicilla, kraftiga återhämtning.

Avhandlingen bygger på långtidsdata av häckande ejderhonor (ådor) i sydvästra Finland som utsatts för ett ökande predationstryck från havsörnar. Jag studerade risktagningsbeteendet (flyktavstånd) och fysiologiska mått på energetisk reproduktiv investering (grundnivån av kortikosteron) och föräldrainvestering (grundnivån av prolaktin). I enlighet med teori som förutspår minskad föräldrainvestering då predationen är stor, var ökad predationsrisk förknippad med ett lägre risktagande hos ruvande ådor, och en fysiologiskt kopplad minskning av energetisk reproduktiv investering. Däremot var höga prolaktinnivåer, som korrelerade med ökad föräldrainvestering, förknippade med större kläckningsframgång vid större miljöstress, inbegripet förhöjd predationsrisk.

Resultaten från min avhandling ger värdefulla insikter i bytesdjurs kort- och långvariga reaktioner på en förändrad predationsregim, och visar att såväl plastiska beteendemässiga och fysiologiska anpassningar som naturligt urval formar bytesdjurs risktagningsstrategier, men att deras relativa betydelse beror på sammanhanget. Sjöfåglarna minskar globalt. Genom att undersöka omfattningen av ejdrars beteendemässiga och fysiologiska responser på den ökande predationsrisken, ger min avhandling viktig information för framgångsrik förvaltning av hotade sjöfåglar och för att avgöra hur motståndskraftiga sådana arter är för förändringar i predationsregimen. 

 

Bertille Mohring är född 1995 i Versailles, Frankrike. Hon kan vid behov nås per e-post bertille.mohring@abo.fi.
 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.