Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös haahkojen käyttäytymisestä ja fysiologiasta vastauksena merikotkien elpymiseen

Bertille Mohring.
Bertille Mohring

M.Sc. Bertille Mohringin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Breeding during a predation regime shift: behavioural and physiological responses of female common eiders facing the recovery of their native predator.

Väitöstilaisuus järjestetään torstaina 14. joulukuuta 2023, klo. 12 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku, ja sitä voi seurata myös etänäsitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjinä toimivat professori Jon Brommer, Turun yliopisto ja apulaisprofessori Suvi Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto. Kustoksena toimii professori Kai Lindström, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Saalistus on keskeinen ympäristön stressitekijä, ja saaliseläinten kannan säilyminen riippuu kyvystä selviytyä tästä valintapaineesta. Vielä ei kuitenkaan ymmärretä tarpeeksi hyvin, missä määrin suora tappaminen ja epäsuorat saalistusvaikutukset (”pelko”) muokkaavat saaliseläinten fenotyyppiä luonnonoloissa. Väitöskirjassani tutkin, miten Itämeren avainlaji haahka, Somateria mollissima, muutti käyttäytymistään ja fysiologiaansa samalla kun sen tärkein kotoperäinen saalistaja, merikotka, Haliaeetus albicilla, on voimakkaasti elpynyt.

Väitöskirjatyöni perustui Lounais-Suomessa pesivien haahkanaaraiden pitkäaikaisseurantaan, populaatiossa, jossa merikotkien saalistus lisääntyi. Tutkin riskinottokäyttäytymistä (pakoetäisyys), energeettistä lisääntymispanostusta (kortikosteronin perustaso) ja parentaalista investointia (prolaktiinin perustaso). Teorian mukaisesti, joka ennustaa parentaalisen investoinnin vähenevän lisääntyneen saalistuksen takia, lisääntyvä saalistusriski johti haahkanaaraiden riskinoton ja energeettisen lisääntymispanostuksen vähenemiseen. Sitä vastoin korkeat prolaktiinitasot, jotka ilmentävät lisääntynyttä parentaalista investointia, olivat yhteydessä parempaan kuoriutumismenestyksen ankarien ympäristörajoitteiden vallitessa, mukaan lukien lisääntynyt saalistusriski.

Väitöskirjani tulokset tarjoavat arvokasta tietoa saaliseläinten lyhyen ja pitkän aikavälin reaktioista muuttuvaan saalistuspaineeseen ja korostavat, että sekä plastiset käyttäytymis- ja fysiologiset sopeutumat että luonnonvalinta muokkaavat saaliin riskinottostrategioita, mutta niiden suhteellinen merkitys riippuu kontekstista. Merilinnut vähenevät maailmanlaajuisesti. Tutkimalla haahkojen käyttäytymis- ja fysiologisten reaktioiden riittävyyttä niiden yrittäessä selviytyä lisääntyvästä saalistuspaineesta, työni tarjoaa tärkeää tietoa uhanalaisten merilintujen menestyksekkäälle kannanhoidolle ja sen arvioimiselle, miten hyvin niiden populaatiot kestävät muuttuvaa saalistuspainetta. 

 

 

Bertille Mohring on syntynyt 1995 Versaillesissa, Ranskassa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta bertille.mohring@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.