Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om effekterna av den svartmunnade smörbulten på kustsamhällen i Östersjön

FM Heidi Herlevis doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Heidi Herlevi

Avhandlingen heter Implications of the Integrations of a Non-Native Fish into Coastal Communities.

Disputationen äger rum den 14 mars 2024, kl. 13 i Stora Auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är FD, forskare Ulf Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige och kustos är professor Christian Pansch-Hattich, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Avhandlingen belyser inverkan av den svartmunnade smörbulten, en allmänt etablerad främmande fiskart, på kustsamhällen i Östersjön. Den svartmunnade smörbulten har orsakat särskild oro på grund av dess snabba spridning, höga reproduktionshastigheter och potentiella negativa effekter på inhemska arter genom predation och konkurrens.

Studierna från tre Östersjöpopulationer i Finland, Sverige och Polen fördjupar vår förståelse om den svartmunnade smörbultens roll i näringsväven som predator, konkurrent och byte, samt dess effekter på det lokala fisksamhällets struktur och funktion.

Resultaten visade att den svartmunnade smörbultens påverkan på artsamhällen varierar lokalt enligt ekosystemegenskaper och särskilt beståndsstorleken. Även om svartmunnad smörbult utgör ett säsongsmässigt dominerande byte för viktiga inhemska rovfiskar som torsk, gädda och abborre, kan dess dominans i fisksamhällen leda till lokalt minskad artrikedom av bottenlevande fiskarter.  Vid lägre abundanser av svartmunnad smörbult bidrog arten dock till en ökad taxonomisk och funktionell diversitet.

Studierna framhävde anpassningsförmågan hos den svartmunnade smörbulten och betonade vikten av att beakta lokala miljöförhållanden och mellanårsvariation vid bedömning av invasionseffekter. Dessa insikter bidrar till en bättre förståelse av invasionsprocessen och dess följder för artinteraktioner i kustsamhällen runt Östersjön.

Framtida ansträngningar bör riktas på att upprätthålla rovfiskbestånden och lokal mångfald som kan bidra till att mildra de negativa effekterna av artinvasioner. Samtidigt bör ytterligare spridning till nya områden förhindras. Vi människor måste också anpassa oss och lära oss att se möjligheterna med denna nya art som kommit för att stanna.

Heidi Herlevi är född 1990 i Borgå. Hon kan vid behov nås per e-post heidi.herlevi@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.