Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om den politiska visionen för Ghana mellan 1982 och 1992

Martins Kwazema
Martins Kwazema

M.A. Martins Kwazemas doktorsavhandling i allmän historia framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Irony of Economic Miracle: Spotlight on Past Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982–1992.

Disputationen äger rum måndagen den 23 oktober 2023 kl. 13 i auditorium Helikon, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Paul Nugent, University of Edinburgh, Skottland, Storbritannien och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Denna doktorsavhandling teoretiserar past futures (förflutna framtider) som en ny teori och metod för att fördjupa historisk forskning. Avhandlingen tillämpar denna fördjupning av det förflutna för att undersöka den politiska visionen för Ghana mellan 1982 och 1992. Under denna period bevittnade Ghana den 31 Decemberrevolutionen (December 31st Revolution) ledd av landets tidigare president, Jerry Rawlings. Rawlings kom till makten genom en militärkupp den 31 december 1981. Han lyckades genomföra omfattande makroekonomiska och institutionella reformer under sin regeringstid. På grund av sitt samröre med vänsterintellektuella i Ghana var hans tidiga politiska retorik antiimperialistisk och revolutionär, men 1983 antog hans retorik huvudsakligen ”neoliberala” grundvalar. 

Denna skiftning i retoriken återspeglade de globala ekonomiska och politiska realiteterna på 1980-talet. Under denna period finansierade IMF och Världsbanken Ghanas strukturanpassningsprogram. Till en början verkade anpassningsprogrammen generera betydande ekonomisk utveckling. Världsbanken populariserade detta som ett framväxande ”ekonomiskt mirakel” och utnämnde Ghana som det mest framgångsrika fallet av strukturanpassning i Afrika. Då ekonomin hade upplevt en nedåtgående trend fram till 1995 var dock strukturanpassningsprogrammen nära att kollapsa. Med sina svåra finansiella bördor, makroekonomiska obalanser, kraftiga inflation och en snabbt försämrad levnadsstandard fanns Ghana på Världsbankens lista över kraftigt skuldsatta fattiga länder (HIPC) redan år 2001. Häri ligger ironin i nationens ”ekonomiska mirakel”. 

Doktorsavhandlingen dekonstruerar metodologiskt perioden för detta ekonomiska mirakel 1982–1992 i två tydliga past futures. Den första består av nationens politiska vision mellan 1982 och 1983. Denna period var präglad av en antiimperialistisk revolutionär retorik i den politiska ledningen. Den andra past futures perioden består av nationens politiska vision mellan 1983 och 1992. Denna period kännetecknas av de strukturanpassningsprogram som IMF och Världsbanken inledde i Ghana. Båda past futures perioder studeras med målet att fördjupa analysen av den historiska utvecklingen som ledde till uppgången och nedgången av Ghanas framträngande ekonomiska mirakel under den ifrågavarande tidsperioden. 

 

Martins Kwazema är född 1985, i Lagos, Nigeria. Han kan vid behov nås per telefon +358 45 605 5698 eller e-post martins.kwazema@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.