Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om den kristna traditionens hållbara förändring

TM Sabina Koijs doktorsavhandling i systematisk teologi framläggs till offentlig granskning fredag 10.9.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.

Min studie, ”Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring”, inleds med en serie tablåer ur Storkyrkans historia som speglar en 500-årig utveckling av ständig förändring. Men vad är kristen tro om förkunnelsens uttryck samtidigt hela tiden förnyas? Denna fråga ligger till grund för studien, vars övergripande syfte är att mot bakgrund av den diskontinuitet som kan observeras i Storkyrkans historia undersöka de teologiska villkoren för kristen traditionsförmedling. Syftet är också att presentera ett förslag på en resilient samtidsteologi för Svenska kyrkan.

De historiska tablåerna synliggör en problematik som formuleras i huvudfrågan om hur man kan förstå och tala om den kristna trons kontinuitet och samtidiga diskontinuitet. Frågan bearbetas som traditionsproblematik där jag resonerar kring begreppet tradition i allmänhet och därefter med hjälp av hermeneutisk filosofi. Utifrån teologen David Tracy fördjupas sedan diskussionen genom att fokusera på specifikt den kristna traditionens förändring och kontinuitet.

Tracys traditionsförståelse relateras därefter till funktionen hos det dynamiska systemet och det tillhörande begreppet resiliens, som handlar om ett systems förmåga att härbärgera förändring utan att det förlorar sin grundläggande funktion och kollapsar. Genom att jämföra Tracys traditionsförståelse med idéer om ett social-ekologiskt dynamiskt system i rörelse, och låta resiliensbegreppet hjälpa till att ställa frågan om vad som kan sägas vara en hållbar kristen tradition, introduceras begrepp från det social-ekologiska fältet i den kritiska hermeneutiken inom den systematiska teologin. Detta görs med särskilt fokus på tre aspekter – komplexitet, innovation och beredskap. Dessa aspekter ställs sedan i relation till Tracys traditionsförståelse med utgångspunkt från frågan om vad som kan förstärkas hos Tracy.

Med hjälp av några lutherska systematiska teologer resoneras sedan kring hur en sådan förstärkning skulle kunna se ut genom att presentera ett antal formbara kriterier. Kriterierna syftar till att öka förståelsen för den kristna traditionens hållbara förändring förstådd som ett resilient dynamiskt system som klarar av att fungera. Insikterna från mötet mellan Tracys traditionsförståelse och resilienstänkandet, tillsammans med de formbara kriterierna, tas sedan med in i återvändandet till studiens huvudfråga. I slutet presenteras ett konstruktivt förslag till hur en resilient samtidsteologi för Svenska kyrkan skulle kunna se ut.

Sabina Koij disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 10 september 2021 kl. 14 (finsk tid). Opponent är ärkebiskop emeritus, professor Karl Gustav Hammar, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Sarah Sabina Margareta Koij (född Nyman) är född 27 juli 1971 i Stockholm, Sverige. Hon avlade studentexamen 1991 vid Stockholms musikgymnasium/Kungsholms gymnasium, Stockholm och teologie kandidatexamen (Master of Divinity) 1996 vid Uppsala universitet, Sverige.

Sabina Koij kan vid behov nås per telefon +46 70 374 9720 eller e-post sabina.koij@svenskakyrkan.se.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Sabina Koij

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.