Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om den identitetsdebatt som följde frågan om bosättning i forntida Österbotten

Andreas Granberg.
Andreas Granberg

FM Andreas Granbergs doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia: Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005.

Disputationen äger rum fredagen den 14 oktober 2022 kl. 12 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Jan Löfström, Åbo universitet och kustos är docent, äldre universitetslektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Vad händer egentligen när bilden av det förflutna inte längre överensstämmer med den bild kring vilken den egna identiteten byggts upp? Genom att fokusera på den här frågan granskar avhandlingen den kamp som Österbottens forntid har gett upphov till på en lokal, regional och nationell nivå.

Studien visar hur både amatörer och professionella forskare från ett flertal discipliner har försökt bearbeta och tolka bosättningsfrågan samt den kontrovers som denna fråga gav upphov till såväl inom som utanför det vetenskapliga samhället. Som bakgrund till den här undersökningen står nämligen det som i folkmun blivit känt som ”tomrummet”, det vill säga tanken om att Österbotten skulle ha saknat en fast bosättning under vikingatiden. Denna tolkning baserade sig på en avsaknad av fynd och fornlämningar härrörandes från just vikingatiden i Österbotten.

Målet har inte varit att ge ett svar på huruvida Österbotten låg öde eller inte, utan att granska de debatter som uppstod i anslutning till den här frågan, varav de flesta ägde rum i de österbottniska dagstidningarnas insändarsidor. För det första har detta gjort det möjligt att sätta en lokal syn på historien mot den nationella historieskrivningen. För det andra har detta varit ett sätt att utforska det kunskapshistoriska fältet.

Detta har gett en bild av en kontrovers som i hög grad har visat sig följa större samhälleliga förändringar, då 70-talets vurm för runinskriptionerna och 80-talets sökande efter en svunnen vikingatid kan ses i relation till en upplevd hotbild mot landets svenskspråkiga befolkning, medan 90-talets intensifierade samarbete över Kvarken sammanföll med Finlands EU-medlemskap och en allt större betoning på regionerna.

Från runinskriptioner via pollen- och makrofossilanalyser till österbottniska ortnamn visar den här avhandlingen således hur bilden av Österbottens forntid breddades under perioden 1978–2005.

 

Andreas Granberg är född 1988 i Korsholm. Han kan vid behov nås per telefon 050 329 2001 eller e-post andreas.granberg@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.