Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
19.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Doktorsavhandling om den ekonomiska dimensionen i brädsporter

 

EM Mika Mårds doktorsavhandling i organisation och ledning framläggs till offentlig granskning fredag 23.2.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter ”Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.

I den här avhandlingen studerar författaren den (företags)ekonomiska dimensionen av brädsporter (snowboarding, skateboarding och surfing) i Finland, men med ett mycket koncentrerat fokus på känslor, passioner och affekt, på spel, lekfullhet och brädåkning.

Mård tar i avhandlingen fasta på den affektladdade upplevelsen av brädåkning (känslan av ”stoked”), och visar att själva utövandet av brädsporter ackompanjeras med en affektiv signifikans som underbygger och genomsyrar det sociala, (sub)kulturella och ekonomiska landskapet inom brädsportfältet. Avhandlingen betonar därmed att den (företags)ekonomiska dimensionen av brädsportfältet inte enbart handlar om instrumentellt eller rationellt utbyte mellan olika ekonomiska subjekt, utan att brädsportfältets materialekonomiska sfär är intimt färgad av de känslor, passioner och affekt som brädsportutövare upplever i själva ”spelet”.

Genom att åskådliggöra en sådan – affektbaserad och mer nyanserad – förståelse av ekonomiska subjekt och (företags)ekonomiskt handlande kritiserar Mårds avhandling därmed två konventionella dikotomier som ibland förekommer inom det företagsekonomiska fältet. Den första är konceptualiseringen av känslor, passioner och affekt som det rationella, ekonomiska eller instrumentella tänkandets antites, medan den andra är synen på spel (eller lek) som en oseriös aktivitet som inte hör hemma i den ”seriösa” värld av företagsekonomi och organisationer. Mård visar istället i sin avhandling hur en lekfull aktivitet såsom brädåkning kan införliva känsloupplevelser som även formar och sätter färg på olika företagsekonomiska aktiviteter.

Mika Mård disputerar fredagen den 23 februari 2018 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Alexander Styhre, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige och kustos är professor Alf Rehn, Åbo Akademi/University of Southern Denmark.

Mika Matias Mård är född 5.9.1983 i Pedersöre. Han avlade studentexamen 2002 vid Pedersöre gymnasium, ekonomie kandidatexamen 2007 vid Svenska Handelshögskolan och ekonomie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2010.

Mika Mård kan vid behov nås per telefon 050 352 1136 eller e-post mika.mard@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149398?locale=lsv

Mika Mård
Mika Mård

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör