Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om demokratisk diffusion i Kina

PM Gustav Sundqvists doktorsavhandling i statskunskap framläggs till offentlig granskning fredag 17.5.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Trickle-through Democracy: Studies on Democratic Diffusion in China.

Sedan det tidiga 2000-talet har demokratiseringsforskare riktat alltmer uppmärksamhet mot att undersöka demokratisk diffusion. Denna litteratur har hittills dominerats av kvantitativa undersökningar av nationell data samt kvalitativa studier som undersökt ett relativt begränsat antal fall. Likriktningen i metod och material innebär att det finns en bristande kunskap om hur demokratisk diffusion fungerar på en mer detaljerad och lokal nivå samt om hur demokrati sprids i olika geografiska och kulturella kontexter.

Kina är ett särskilt understuderat fall eftersom nästan ingen forskning har undersökt landets politiska utveckling med hjälp av diffusionsteorier. Avhandlingen adresserar denna forskningslucka genom att presentera fyra delstudier som undersöker demokratisk diffusion inom tre viktiga politikområden; det kinesiska kommunistpartiets ideologiska strategier, civilsamhällesnätverk i södra Kina och samhällskritik på landets sociala medier. Det primära syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen för demokratisk diffusion i Kina, och det sekundära syftet är att bidra till den mer generella kunskapen om hur demokrati sprids.

Till skillnad från huvuddelen av den tidigare litteraturen om demokratisk diffusion grundar sig undersökningarna i denna avhandling på primärkällor samt mer kvalitativa forskningsmetoder som textanalys och halvstrukturerade intervjuer. Ett multidimensionellt och liberalt demokratibegrepp används för att identifiera och jämföra små tecken på samt variationer i demokratisk diffusion. Den metodologiska ansatsen gör det möjligt att öka kunskapen kring hur demokrati sprids i de empiriska områden som avhandlingen täcker. Resultaten bidrar även till den generella förståelsen av hur demokratisk diffusion fungerar i Kina samt i andra stabila auktoritära stater. Samtliga delstudier visar att Kinas auktoritära politiska system begränsar demokratisk diffusion på ett relativt effektivt sätt. Studierna visar dock även att vissa aspekter av demokrati lyckas spridas i landet.

Gustav Sundqvist disputerar fredagen den 17 maj 2019 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Mikael Mattlin, Helsingfors universitet och kustos är professor Carsten Anckar, Åbo Akademi.

Gustav Sundqvist är född 29.7.1985 i Uppsala. Han avlade studentexamen 2004 vid Uvengymnasiet, Uppsala och PM-examen 2013 vid Uppsala universitet.

Gustav Sundqvist kan vid behov nås per telefon +46 70 887 5405 eller e-post gustav.sundqvist@abo.fi.

Gustav Sundqvist
Gustav Sundqvist

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.