Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
25.1.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om demokrati som en mänsklig rättighet inom internationell rätt

M.Soc.Sc., LL.M. Olena Sihvos doktorsavhandling i folkrätt framläggs till offentlig granskning fredag 1.2.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.

I slutet av 2018 har cirka 116 stater engagerat sig juridiskt i att tillåta öppna och hemliga flerpartival som grundar sig på allmän och lika rösträtt. Med andra ord är idag cirka 60% av världens nationer demokratier. Effektivt genomförande och verkställighet av mänskliga rättigheter kan endast ske i stater som utövar rättsstatsprincipen, flerpartisystem och globalt valdeltagande, det vill säga demokrati. Dessa påståenden visar att demokrati inte enbart handlar om ett lagenligt åtagande för stater att införa och upprätthålla demokratiska institutioner, utan är också en globalt verkställbar mänsklig rättighet.

Denna till synes långtgående slutsats bygger på en ny metodologi, som denna forskning baseras på, det vill säga global konstitutionalism. Inom dessa ramar genomgår den internationella rätten en process för konstitutionalisering, det vill säga den förändras till ett system som är än mer autonomt, konsekvent och mer oavhängigt från statens godkännande, och där de icke-konsensuella elementen – inklusive juridiska källor, lagstiftning och juridisk tolkning – har en allt större roll inom det internationella beslutsfattandet.

Eftersom ett sådant tillvägagångssätt bara är en teoretisk konstruktion, är en väsentlig del av detta arbete ägnat åt upprättandet av bevis för det praktiska genomförandet av denna teoretiska modell, genom att undersöka hur demokratin faktiskt verkställs av det internationella samfundet (externt försvar) och nationella aktörer (internt försvar). Så här har man också visat att det internationella samfundet har klarat av att handla aktivt i många situationer som hotat demokratier, liksom militära kupper i Afrika och Latinamerika, samt stött revolutioner på gräsrotsnivå vars mål varit att uppnå demokrati, till exempel den Arabiska våren och den ukrainska Euromaidan-revolutionen.

Med hänvisning till allt ovan nämnt, konstaterar denna avhandling som sin slutledning att den internationella rätten både erkänner demokrati som en mänsklig rättighet, och innehåller såväl externa som interna mekanismer som stöder de mänskliga rättigheternas försvar och verkställighet.

Olena Sihvo disputerar fredagen den 1 februari 2019 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Christina Binder, University of the German Federal Armed Forces, Tyskland och kustos är professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Olena Sihvo är född 29.9.1988 i Kiev, Ukraina. Hon avlade studentexamen 2005 vid Gymnasium ’Euroland’, Junior specialist in law (Hons)-examen vid Kyiv College of Hotel Management-skolan, 2009, Bachelor of laws (Hons)-examen vid Kyiv National University of Trade and Economics-universitetet, 2012, Master of social sciences (Hons)-examen vid Åbo Akademi, 2013 och Master of international and comparative law-examen vid Helsingfors universitet, 2017.

Olena Sihvo kan vid behov nås per telefon 0400 299 968 eller e-post olena.sihvo@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/166866?locale=lsv

Olena Sihvo
Olena Sihvo

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör