Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om begreppet outside inom jazzmusiken

Fredrik Erlandsson.
Fredrik Erlandsson

FM Fredrik Erlandssons doktorsavhandling i musikvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter ”What Is the Basic Rule of Outside”? The Construction of a Jazz Improvisation Concept in On-line Environments.

Disputationen äger rum fredagen den 9 december 2022 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponenter är professor Markus Mantere, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och professor Heikki Uimonen, Östra Finlands universitet och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Begreppet outside är vanligt förekommande i vokabulären bland jazzmusiker, men trots att ordet ofta används saknas en bestämd, allmänt accepterad definition. Genom att använda ett förhållningssätt som utgår från diskursanalysens metoder studerar jag hur begreppet outside konstrueras och vilka attribut som tillskrivs begreppet. Det empiriska materialet utgörs av inlägg från olika internetforum, tillsammans med blogginlägg och online-lektioner. Jag tillämpar även musikanalys på de musikexempel som nämns i materialet, för att identifiera hur outside spelas i praktiken.

Denna studie visar att begreppet outside, så som det förklaras i online-materialet, inte kan förstås utan sin motsats, inside. Outside är inte en synonym till begrepp som fri improvisation, polytonalitet eller atonalitet, utan ett musikaliskt begrepp som står på egna ben. Outside konstrueras i materialet som ett begrepp som rör tonal spänning: att överskrida rytmiska, klangmässiga eller stilistiska ramar ingår inte i begreppet. Vissa element som rör framförandet är lika centrala för outside-spel som de är för improvisation i allmänhet. Hit hör att spela med bra klang och sound, med rytmiskt driv och stabilitet, och att spela med övertygelse och självförtroende.

Studien visar att det finns en uppsättning regler som styr hur, var och när en improvisatör kan bryta mot reglerna för inside-spel, för att därigenom spela outside. Dessa nya regler styr hur en jazzmusiker kan bryta de gamla reglerna.

 

 

Fredrik Erlandsson är född 1978 på Åland. Han kan vid behov nås per telefon 050 353 8798 eller e-post trumpetfredrik@gmail.com.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.