Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
23.11.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om barndomens poetik i Oscar Parlands författarskap

FM Olga Engfelts doktorsavhandling i litteraturvetenskap framläggs till offentlig granskning lördag 1.12.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten.

Denna avhandling undersöker barndomens poetik i Oscar Parlands författarskap i förhållande till den ryska litterära kontexten, representerad av Leo Tolstojs barndomstrilogi Från unga år. Barndomen, Pojkåren, Ungdomen (1852–1856) och Jurij Oljesjas Avund (1927).

Barndomen som litterär konstruktion väcker stora existentiella frågor: Vad är meningen med människans tillvaro? Vad är människans vilja i relation till Guds vilja? Vad är det som sker i människans själ då hon övergår från barndomen till vuxenlivet?

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att visa hur Oscar Parland besvarar dessa frågor genom att ge dem bildliga uttryck i skildringen av den lille Rikis uppväxt på Karelska näset: Den förtrollade vägen (1953), Tjurens år (1962) och Spegelgossen (2001). I teoretiskt avseende har syftet varit att förstå och frilägga den litterära dialogens mekanismer och villkor genom en komparativ läsning. Med fokus på barndomen som litterär konstruktion har man i avhandlingen utforskat hur den litterära dialogen fungerar i praktiken och besvarat följande frågor: Vilka tematiska likheter och skillnader finns mellan Parlands berättelser och Leo Tolstojs realistiska skildring av barndomen? Hur omtolkas den ryska realismens berättarformer i Parlands romaner? Hur förhåller sig Parlands barndomsskildringar till den ryska modernismens poetik?

Den första teoretiska utgångspunkten är Michail Bachtins teori om det dialogiska ordet som en skärningspunkt mellan olika litterära och kulturella diskurser. Textanalyserna utgår från Julia Kristevas tolkning av Bachtins dialogism och Kristevas begreppsapparat. Den andra teoretiska utgångspunkten är Viktor Sklovskijs formalistiska teori. I fokus i Sklovskijs teori står begreppet främmandegöring som i min analys tolkas som en konstnärlig princip. De konstnärliga greppen är en bro mellan ett tema och dess förkroppsligande i texten. För att undersöka hur denna kedja fungerar i Oscar Parlands författarskap används Alexander Zholkovskijs analytiska modell.

Olga Engfelt disputerar lördagen den 1 december 2018 kl. 10 i auditorium Armfelt,  Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Helena Bodin, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Claes Ahlund, Åbo Akademi.

Olga Engfelt är född 22.4.1980 i Yaroslavl, Ryssland. Hon avlade studentexamen 1997 och filosofie magisterexamen vid Stockholms universitet 2013.

Olga Engfelt kan vid behov nås per telefon +46 70 623 4574 eller e-post olga.engfelt@abo.fi.

 

Olga Engfelt
Olga Engfelt

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör