Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om attityder till dödshjälp bland evangelisk-lutherska präster i Finland

Miia Kontro.
Miia Kontro

TM Miia Kontros doktorsavhandling i praktisk teologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Attitudes Towards Euthanasia among the Finnish Evangelical Lutheran Clergy.

Disputationen äger rum fredagen den 26 maj 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Auli Vähäkangas, Helsingfors universitet och kustos är professor emerita Bernice Sundkvist, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Legalisering av dödshjälp har väckt debatt i samhället under de senaste decennierna. Attityderna till dödshjälp har blivit mer positiva i Finland bland allmänheten, läkare och sjuksköterskor. Denna avhandling syftar till att fylla kunskapsluckor inom forskningen om dödshjälp genom att fokusera på prästers attityder, vilka tidigare inte har undersökts omfattande. Faktorer som påverkar prästers attityder undersöks med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Den teoretiska referensramen för studien bygger på begreppet religiositet, särskilt på levd religion, vilket möjliggör att undersöka individuella attityder, kulturella sammanhang och institutionella inverkan, såsom kyrkans påverkan. Studiematerialet består av 19 publicerade tidningsartiklar av kyrkans experter, en elektronisk enkät som distribuerades av Finlands kyrkas prästförbund samt sex intervjuer med präster från den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Data samlades in mellan år 2018–2021.

Avhandlingen består av fyra separata artiklar samt en sammanfattande artikel. Den första artikeln behandlar Finlands evangelisk-lutherska kyrkas experters officiella uttalanden och inlägg om dödshjälp. Den andra artikeln presenterar de kvantitativa resultaten från den elektroniska enkäten och lyfter fram prästers attityder till dödshjälp i relation till kön, religiositet och stiftets inverkan. Den tredje artikeln undersöker de narrativ som ligger bakom attityder till dödshjälp, särskilt betydelsen av familjebakgrund och olika livshändelser. Den fjärde artikeln fördjupar sig i religiösa övertygelser som påverkar prästers attityder till dödshjälp. I den sammanfattande artikeln betraktas prästers attityder till dödshjälp i relation till bakgrundsfaktorer och religiösa övertygelser som påverkar dessa attityder. Resultaten visar att olika tolkningar av läran och personliga livserfarenheter förklarar skillnader i prästers attityder till dödshjälp. Iakttagelserna pekar på att dessa faktorer bör beaktas även i andra diskussioner om kyrkans etiska och moraliska frågor.

 

Miia Kontro är född 1982 i Nastola. Hon kan vid behov nås per e-post miia.kontro@gmail.com.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.