Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Suomen evankelis-luterilaisen papiston suhtau-tumisesta eutanasiaan

Miia Kontro.
Miia Kontro

TM Miia Kontron väitöskirja käytännöllisen teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Attitudes Towards Euthanasia among the Finnish Evangelical Lutheran Clergy.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 26. toukokuuta 2023 klo. 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Auli Vähäkangas, Helsingin yliopisto ja kustoksena professori emerita Bernice Sundkvist, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 

Yhteenveto

Eutanasian laillistaminen on herättänyt keskustelua yhteiskunnassa viime vuosikymmeninä. Eutanasiamyönteisyys on kasvanut Suomessa sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien että muun väestön keskuudessa. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan eutanasia-tutkimuksen aukkoon keskittymällä pappien asenteisiin, joita ei ole aiemmin tutkittu laajasti. Pappien asenteisiin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla menetelmillä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu uskonnollisuuden käsitteeseen, erityisesti eletyn uskonnon näkökulmaan, joka mahdollistaa yksittäisten asenteiden, kulttuurisen kontekstin ja instituutioiden, kuten kirkon, vaikutusten tutkimisen. Tutkimusaineisto koostuu 19 julkaistusta sanomalehtiartikkelista, kannanotosta ja mielipidekirjoituksesta, sähköisestä kyselystä sekä kuudesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin haastattelusta. Aineisto kerättiin vuosina 2018–2021.

Väitöskirja koostuu neljästä erillisestä artikkelista ja yhteenvetoartikkelista. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntijoiden virallisia lausuntoja ja puheenvuoroja koskien eutanasiaa. Toinen artikkeli esittelee sähköisestä kyselystä saadut kvantitatiiviset tulokset. Tämä julkaisu nostaa esiin papiston asenteiden jakautumisen sekä sukupuolen, uskonnollisuuden ja hiippakunnan vaikutuksen asenteisiin eutanasiaa kohtaan. Kolmas artikkeli tutkii eutanasia-asenteiden taustalla olevia narratiiveja, erityisesti perhetaustan ja erilaisten elämäntapahtumien vaikutusta. Neljäs artikkeli syventyy uskonnollisiin näkemyksiin, jotka vaikuttavat pappien eutanasia-asenteisiin. Yhteenvedossa tarkastelen pappien eutanasia-asenteita suhteessa taustatekijöihin ja uskonnollisiin näkemyksiin, jotka vaikuttavat asenteiden taustalla. Tulokset osoittavat, että erilaiset oppiin liittyvät tulkinnat ja henkilökohtaiset elämänkokemukset selittävät eroja eutanasia-asenteissa papiston keskuudessa. Havainnot viittaavat siihen, että nämä tekijät on hyvä ottaa huomioon myös muissa kirkon eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyvissä keskusteluissa.

 

 

Miia Kontro on syntynyt 1982, Nastolassa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta miia.kontro@gmail.com.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.