Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om att beakta värderingsmångfald i arbetsmiljön

FM Johnny Långstedts doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 21.5.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment.

Värderingsskillnader har traditionellt förknippats med kulturmöten eller så kallat kulturellt avstånd mellan nationer. Flera omfattande studier visar dock att det inte stämmer. Värderingsmångfald existerar även inom nationella gränser och organisationer.

Långstedt utvecklar en modell för att leda värderingsmångfald i sin avhandling. Modellen bygger på ett tvärvetenskapligt grepp där kunskap som befinner sig inom den religionsvetenskapliga gemenskapen har anpassats till problemformuleringar i företagsvärlden.

Centralt för modellen är diskurser och den situationsbundna människan som tillsammans skapar grunden för meningsskapande och tolkning. På så vis är avhandlingen starkt förknippad till de humanistiska vetenskaperna trots att problematiken är otypisk för fältet. Att leda värderingsmångfald är att skapa en omgivning som beaktar de olika värderingar som existerar inom en organisation.

Arbetsglädje och engagemang har kopplats till att arbete korresponderar med individens värderingar. Vi har en tendens att söka oss till yrken som uppfyller – eller åtminstone inte motarbetar – våra värderingar eftersom det skapar en känsla av meningsfullhet.

De nya teknologierna som associeras med den fjärde industriella revolutionen eller den andra maskinåldern förväntas reducera behovet av arbetare som utför strukturerat arbete. Den teknologiska förändringen av arbetsplatsen kan med andra ord skapa en dissonans mellan värderingar och arbete som kan leda till sämre arbetsglädje och arbetsengagemang.

För att kunna hantera denna utveckling blir förmågan att beakta värderingsmångfald inom organisationer allt viktigare i framtiden.

Johnny Långstedt disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 21 maj 2021 kl. 13. Opponent är docent Tuomas Martikainen, Östra Finlands universitet och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Johnny Sten Stefan Långstedt är född 7.9.1987 i Kyrkslätt. Han avlade studentexamen 2006 vid Kyrkslätts gymnasium och filosofie magisterexamen 2013 vid Åbo Akademi.

Johnny Långstedt kan vid behov nås per telefon 040 768 5833 eller e-post johnny.langstedt@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Johnny Långstedt

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.