Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
30.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om arbetsminnets struktur och koppling till personlighet

PsM Otto Waris doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning måndag 4.6.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Explorations into working memory: Functional architecture, relationships with personality, and training mechanisms.

Med hjälp av arbetsminnet kan vi tillfälligt bibehålla och bearbeta aktuella saker i huvudet och därmed utföra medveten tankeverksamhet. Denna avhandling utredde strukturen av detta synnerligen viktiga minnessystem, kopplingen mellan arbetsminnet och personlighet, samt arbetsminnesträning.

Resultaten visar att (i) arbetsminnet är i första hand strukturerat enligt det material – språkligt eller spatiellt – som man behandlar; (ii) olika personlighetsdrag uppvisar endast svaga eller omärkbara samband med arbetsminnet; (iii) arbetsminnesträning leder huvudsakligen till uppgiftsspecifik inlärning och utvecklandet av uppgiftsspecifika strategier snarare än till ett förbättrat arbetsminne. Det sista resultatet antyder att applikationer och datorprogram som lovar att förbättra arbetsminnet på ett generellt sätt med hjälp av denna sorts träning delvis kan ifrågasättas.

Samtliga studier utfördes med friska vuxna försökspersoner. Arbetsminnets struktur och dess kopplingar till personlighetsdrag utreddes hos 711 amerikanska deltagare med hjälp av internetbaserad testning. Deltagare genomförde 10 olika arbetsminnesuppgifter som varierade i deras stimulusmaterial och processeringskrav. Personlighetsmåttet följde den s.k. ”Big Five” femfaktorteorin som indelar personligheten i öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Träningsstudierna utfördes antingen i laboratoriet eller delvis som nätbaserad hemträning. Avhandlingens två sedvanliga träningsstudier omfattade 5 veckor av adaptiv träning (3 ggr per vecka, 20–45 minuter per session), dvs. svårighetsgraden justerades enligt individens prestationsnivå. För att utreda träningseffekter utförde tränings- och kontrolldeltagare en uppsättning otränade uppgifter före och efter träningen. Deltagarantalen i de två sedvanliga träningsstudierna var 31 och 60 medan en kort strategiträningsstudie omfattade 116 deltagare.

Otto Waris disputerar måndagen den 4 juni 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Tilo Strobach, Medical School Hamburg, Tyskland och kustos är professor Matti Laine, Åbo Akademi.

Otto Eliel Waris är född 1985 i Åbo. Han avlade studentexamen 2004 vid Katedralskolan i Åbo och psyk.mag.-examen vid Åbo Akademi, 2012.

Otto Waris kan vid behov nås per e-post otto.waris@abo.fi.

 

Ingen bild tillgänglig.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör